Innehåll:

Peer-reviewed articles – Published and accepted and forthcoming

 1. Frankenberg, Sofia; Lenz Taguchi, Hillevi; Gerholm, Tove; Bodén, Linnea; Kallioinen, Petter; Kjällander, Susanne; Palmer, Anna; Tonér, Signe (forthcoming) Bidirectional collaborations in an intervention RCT study performed in the Swedish early childhood education context, Journal of Cognition and development.
 2. Frankenberg, S. J. (2018). Mapping Ethics With the Digital Maps Metaphor: Addressing Raised Eyebrows and Bolded Question Marks in Relation to Developmental Test Methodology. Mind, Brain, and Education 12(1) 2-11.
 3. Gerholm, T., Hörberg, T., Tonér, S., Kallioinen, P., Frankenberg, S., Kjällander, S. Palmer, A, Tonér, S. & Lenz Taguchi, H. (2018). A protocol for a three-arm cluster randomized controlled superiority trial investigating the effects of two pedagogical methodologies in Swedish preschool settings on language and communication, executive functions, auditive selective attention, socioemotional skills and early maths skills. BMC. Psychology, https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles.
 4. Kjällander, S., & Frankenberg, S. (2018). How to design a digital individual learning RCT study in the context of Swedish preschool: experiences from a pilot-study. International Journal of Research & Method in Education. 1-14.

Submitted peer reviewed articles

 1. Gulz, A,. Kjällander, S., Frankenberg, S. & Haake, M. (submitted). Early Math in a Preschool Context: Spontaneous extension of the digital into the physical. Early Childhood Research Quarterly.
 2. Kjällander, S. & Pilner Blair, K. (submitted) Designs for learning with adaptive games and Teachable Agents. In. Eds. Brook, E. & Selander, S. Innovative designs and learning. Emerging practices and technologies. Springer Nature.
 3. Tonér, S. & Gerholm, T. (submitted). Language and executive function in Swedish preschoolers: A pilot study. Applied Psycholinguistics.

Book-chapters, published and forthcoming

 1. Palmer, A., Kjällander, S., Lenz Taguchi, H. &  Frankenberg, S. (forthcoming) En relationell etik i arbetet med digitala verktyg: exempel från två arbetssätt i forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan. In. eds. Kjällander S. & Riddersporre, B. (forthcoming) Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur.
 2. Frankenberg, S., Engdahl, I., Eidevald C., Lenz Taguchi, H., Palmer, A. (2017) Omsorgsfull och lekfull utbildning och undervisning i förskolan. Stödmaterial till förskolans läroplan. Skolverket.
 3. Lenz Taguchi, H. & Palmer, A. (2017). Dokumentation för lärande. SEMLA: Socioemotionellt och materiellt lärande i förskolan. I: A. Lindgren, N. Pramling & R. Säljö (red.), Förskolan och barns utveckling. Malmö: Gleerups. (s. 245–259).

Conference presentations

 1. 2017, July 17th: Manchester Summer Institute: Hillevi Lenz Taguchi & Lena Aronsson: Plenary presentation  “Gendered trouble in the interdisciplinary bakery”.
  10 th July – 14th July 2017, Summer Institute in Qualitative Research: Putting Theory to Work.
 2. 2018, March, NERA (Nordic Educational Research Association) in Oslo, Norway: Symposium: No gap and no bridge but a common matter of concern transgressing the boundaries of disciplines and practices: a neuroeducational intervention RCT study. Hillevi Lenz Taguchi, Anna Palmer, Sofia Frankenberg and Linnea Bodén.
 3. 2018, August, NECA (Nordic Early Childhood Systems Approach to Research) conference on the 15th and 16th August. Symposium: No gap and no bridge but a common matter of concern transgressing the boundaries of disciplines and practices: a neuroeducational intervention RCT study, Hillevi Lenz Taguchi, Anna Palmer, Susanne Kjällander and Linnea Bodén.
 4. 2018, May, Nordic symposium on child language, oral presentation: Mindreading and Misrepresentation in preschooler’s narratives, Signe Tonér.
 5. 2018, September, OFTI (områdesgruppen för forskning om tal och interaktion), oral presentation: Mindreading and Misrepresentation in preschooler’s narratives, Signe Tonér.

To the top

Popular science

 1. Februari 2018: Hjärnvågor ger ledtrådar. Intervju med Tove Gerholm, Hillevi Lenz Taguchi och Petter Kallioinen på Lingvistiska institutionens brain lab. Artikel i Pedagogiska magasinet: Hjärnvägar ger ledtrådar.
 2. 2018: Modern Barndom, nr 3. På spaning mot framtiden. Intervju med Hillevi Lenz Taguchi om framtidens förskola och varför SEMLA kan förstås som en undervisningsstrategi.
 3. Mars 2019: En relationell etik i arbetet med digitala verktyg: exempel från två arbetssätt i forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan. Bokkapitel i boken Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund. Red. Kjällander, S & Riddersporre, B. Stockholm: Natur & Kultur. Anna Palmer, Susanne Kjällander, Hillevi Lenz Taguchi & Sofia Frankenberg.
 4. September 2018: Ge tid till goda samtal. Artikel av Tove Gerholm och Signe Tonér i Förskoletidningen.

Anslutande projekt och projektmedel som beviljats som fortsättning till eller i anslutning till projektet

 1. Aronsson, Lena (PhD project) Neurovetenskap och förskola - möten i teori och praktik Doktorandprojektet är länkat till Hjärnvägar i förskolan genom att också ha inriktning mot mötet mellan neurovetenskap och förskola, men med fokus på epistemologiska möten och hur dessa kommit till stånd både i interdisciplinär forskning och i studiens etnografiska fältarbete. Hillevi Lenz Taguchi, som är projektledare för Hjärnvägar i förskolan, är huvudhandledare för doktorandprojektet.  
 2. Linnea Bodén (Post Doc project) "Barn som centrala agenter i en forskningsapparat. Att producera kunskap om förskolebarns upplevelser och perspektiv på att vara del av ett forskningsprojekt. Delprojekt i Hjärnvägar i förskolan som fokuserar på att undersöka de deltagande barnens upplevelser av att vara med i projektet. Syftet med delprojektet är skapa kunskap om de många olika vetenskapliga praktiker barnen är delaktiga i, som exempelvis intervjusituationer, etnografiska filmningar, EEG-mätningar och estetiskt experimenterande.
 3. Kaneko, John (Post Doc project)
  Projektet innebär att undersöka barns nyfikenhet som bakgrundsfaktor till interventioner.
 4. Frankenberg, S. (projektledare) (med Ida Bertell och Hillevi Lenz Taguchi) IFAU. 875 000 kr . Measuring Effects of Interactional Quality in Early Childhood Education with the Early Childhood Scaffolding Scale.
 5. Kjällander, S. (projektledare) (med Sofia Frankenberg, Agneta Gulz, Magnus Haake, Sanna Hagås & Ann-Charlott Ring.)  4 499 296 kr. Skolforskningsinstitutet. DigiTaktik: Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik.
 6. Kjällander, S. (projektledare). RJ Sabbatical: Digitala verktyg i förskolan. En interdisciplinär studie med AAA-lab, Stanford University. Riksbankens Jubileumsfond. 747 000 kr.
 7. Bodén, Linnea (projektledare) med Hillevi Lenz Taguchi. 5 790 076 kr. Vetenskapsrådet. Att vara barn i forskning. Förskolebarns upplevelser av att delta i randomiserade kontrollstudier.

Forskarnätverk i anslutning till projektet

 1. Bio-social network vid Manchester Metropolitan University. Hillevi Lenz Taguchi medverkade i Juni 12-13 2018.
 2. NUNU (Nätverk för utvecklings- och neurovetenskap i utbildning) vid SU. Ett första möte den 16 oktober 2018. Strategisk ansökan till SU. Hillevi Lenz Taguchi, Tove Gerholm, Anna Palmer, Sofia Frankenberg, Susanne Kjällander från projektet medverkar.

Högre seminarium

 1. Stockholms Universitet, Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen 28 mars 2018. Hillevi Lenz Taguchi, Anna Palmer och Linnea Bodén Hjärnvägar i förskolan. Interdisciplinaritet och flera epistemologier i arbete.
 2. Gävle Högskola 7 Juni 2018: Hillevi Lenz Taguchi "Hjärnvägar i förskolan": Hjärna och evidensbaserad forskning i förskolan - varför då?”.
 3. Malmö Högskola, Childhood and Education (ChEd) – forskningsplattform i pedagogik vid BUS 18 September 2018: Hillevi Lenz Taguchi "Interdisciplinäritet och interventionsforskning med flera epistemologier i arbete: Hur kan det fungera?".
 4. Stanford University, SWARM. Graduate School of Education. Sabbatical Presentation: Digital Resources in Preschool. Susanne Kjällander. 2018-01-22.
 5. Stanford University, AAA-lab. Graduate School of Education. Research Presentation: Designs for learning with adaptive games and Teachable Agents. Susanne Kjällander. 2018-04-09.

Föreläsningar (externa)

 1. February 2018, Nackas kommunala förskolor personal och föräldrar: En beskrivning av Hjärnvägar i förskolan: Det här har vi gjort (i väntan på analysresultaten).
 2. Juni 2017 Förskolesummit: Hillevi Lenz Taguchi & Anna Palmer (Keynote) Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas: SEMLA, Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande”, UR Skola.
 3. 2017, Oct 17th: Vetenskap och allmänhet. Skeppsholmskyrkan Stockholm. Hillevi Lenz Taguchi och Tove Gerholm. “Hjärnvägar i förskolan”.
 4. October 2016, Förskoleakademien vid Stockholms universitet, arrangerad av Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning: Hillevi Lenz Taguchi, “Varför projektet Hjärnvägar i förskolan?”
 5. Augusti 2017: Språkförskolekonferensen, Visby. Signe Tonér. “Hjärnvägar i förskolan, forskning pågår”.
 6. September 2017: Små barns hjärnor och lekfullt lärande, från ord till handling, seminariedag arrangerad av Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och stiftelsen Företagsam: Signe Tonér: Exekutiva funktioner i förskolan och kort presentation av Hjärnvägar (i samarbete med Gunilla Carlsson Kendall).
 7. Föreläsningar Anna Palmer:

Framtidens förskola: Anna Palmer 22 januari 2018 (Keynote) “Semla i förskolan – utforskande arbetssätt i ett helhetsperspektiv” (300 åhörare).

Nackas kommunala förskolors chefer: Anna Palmer 18 november 2017 och 22 maj 2018 “Semla i förskolan – utforskande arbetssätt, ledarskap och organisation.” (30 deltagare).

Nackas kommunala förskolor personal SUMMIT: Anna Palmer 14 mars 2018 “Socioemotionellt och materiellt lärande i förskolan och undervisningsbegreppet.” (200 åhörare).

Condorens förskola Nacka: Anna Palmer, 8 januari 2018 “Semla i förskolan – utforskande arbetssätt i ett helhetsperspektiv” (80 åhörare).

Växthusets förskola Nacka: Anna Palmer, 3 april och 5 juni 2018 “Semla i förskolan – utforskande arbetssätt i ett helhetsperspektiv” (30 åhörare).

Vaxholms kommun: 30 augusti 2018 “Semla i förskolan – utforskande arbetssätt i ett helhetsperspektiv” (200 åhörare).

Råcksta förskolor föreläsning och workshop: Anna Palmer, 27 maj 2017 och 12 december 2017 och 22 maj 2018 “Semla i förskolan – utforskande arbetssätt i ett helhetsperspektiv” & “Semla i förskolan – utforskande arbetssätt, ledarskap och organisation” & “SEMLA:s sju komponenter” (150 deltagare).

Malmö kommuns försteförskollärare föreläsning och workshop: Anna Palmer, 1 juni 2018 ihop med Sandra Oderud och Dijana Barun (SEMLA-pedagoger i Nacka) “Semla i förskolan – utforskande arbetssätt i ett helhetsperspektiv” (Heldag 100 deltagare).

Nätverket Förskoledidaktiska Rum med Nacka kommunala förskolor

 1. DIL: Halvdagssymposium: DIL för kropp & Knopp. 2017-09-22. Susanne Kjällander & Sofia Frankenberg. Med inbjudna talare Eric Pakulak & Agneta Gulz samt en panel bestående av talarna samt Emi Kallin, Hillevi Lenz Taguchi, Magnus Haake och Ann-Sundman-Brott.
 2. SEMLA:  Anna Palmer 27 november 2017 (25 deltagare) & 17 april 2018 “SEMLA-pedagoger presenterar egna exempel” (150 deltagare).
 3. Barnens perspektiv på forskningen: Linnea Bodén Presentation av hur samarbetet med barnen sett ut, för att undersöka deras upplevelser av att vara med i forskningsprojektet. Beskrivning av några tentativa resultat, samt gruppdiskussioner kring pedagogers tankar kring barnens upplevelser.

Fortbildningskurser

SEMLA-kurs, Fisksätra skola och förskola: fyra kurstillfällen á 3 timmar under september-november 2017 (30 deltagare).

SEMLA-kurs, Växthuset: två kurstillfällen á 3 timmar under april-juni 2018 (30 deltagare).

SEMLA-kurs, Condorens förskolor  två kurstillfällen á 3 timmar under januari-april 2018 (80 deltagare).

SEMLA-kurs, Vaxholm: två kurstillfällen á 3 timmar under april-juni 2018 (15 deltagare).

 

To the top