Förutom forskningsprojektet uttalade övergripande etiska förhållningssätt i termer av en relationell etik underkastas denna forskning de stränga lagar och regler som i övrigt gäller för forskning på barn och människor i Sverige. (Kontakt kan tas med SUs PUL ansvariga jurist: Cecilia Arrgård).

Projektet har etikprövats och godkänts av regionala etiknämnden (beslut 2015-10-29). Detta innebär att individuella uppgifter kommer hanteras i enlighet med forskningsetiska riktlinjer (se God forskningssedwww.vr.se), vilket garanterar frivillighet och informerat samtycke, anonymitet och sekretess. Digitala data, film och fotografier sparas på externa hårddiskar och lagras i enlighet med Datainspektionens riktlinjer för lagring av personuppgifter och andra data som bearbetas i avkodad form. Endast forskare knutna till projektet har tillgång till data enligt tidsbundna kontrakt.

Resultaten från forskningen presenteras endast på gruppnivå. Ingen information som kan identifiera enskilda barns, avdelningars eller förskolors resultat kommer att redovisas, inga personuppgifter kommer att kunna spåras tillbaka till registret eller specifika förskolor. Ansvarig för alla datainsamlingar och personuppgifter är forskningsledaren (se Kontakt)           

Resultatredovisningar

Projektets resultat kommer att presenteras i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, i forskningsrapporter, på föreläsningar, på konferenser och i populärvetenskapliga böcker. Inga fotografier eller filmsekvenser där barn, pedagoger eller förskolor kan identifieras kommer att publiceras. Detta datamaterial kommer endast användas som underlag för analyser.