Projektets syfte[i] är att studera effekterna av två vanligt förekommande pedagogiska arbetssätt inom förskolan; utforskande pedagogik i grupp och individuellt lärande med digitala lärandespel.

Projektet avser att producera kunskap och förståelse för hur dessa pedagogiska arbetssätt påverkar några av de allra viktigaste förmågorna för fortsatt lärande: barnens uppmärksamhetsförmåga, språk, lärande, tidig matematisk begreppsförståelse, och socioemotionella förmåga. Både från beslutsfattares och förskolans eget perspektiv behövs mer kunskap om de pedagogiska arbetssättens effekter när man förhåller sig till de krav som ställs på verksamheten. För att kunna säkerställa att eventuella resultat beror på någon av interventionerna och inte t ex på den allmänna utveckling som sker hos alla barn över tid, jämförs resultaten i interventionerna med resultaten i kontrollgrupper. Det är interventionernas resultat i jämförelse med kontrollgruppernas som fungerar som evidens för pedagogikens inverkan efter att man tagit hänsyn till en rad faktorer som också kan inverka på resultaten.

I alla förskolor som deltar i projektet är det effekterna på gruppnivån vi är intresserade av. Vi undrar om det finns skillnader mellan könen, mellan olika åldersgrupper och/eller mellan barn från olika områden. Det betyder att enskilda barns prestationer på test före respektive efter en interventionsperiod inte är i fokus för studien. Istället är det alltså skillnaderna mellan första och andra mätningen på gruppnivåerna som utgör resultaten och därmed utvärderingen av de pedagogiska interventionerna i jämförelse med kontrollgrupperna.

I direkt anslutning till projektets interventions- och testfas kommer både pedagogernas och barnens upplevelser och erfarenheter av deltagandet i projektet att följas upp med bland annat fokusgruppssamtal. Barnens upplevelser, tankar och förståelser av hur kunskap kan skapas undersöks i ett särskilt delprojekt vars huvudfokus är forskning och forskningsetik med små barn.

Sammanfattning

Genomförande och datainsamlingar

-------------------------------

[i] Denna beskrivning av projektets upplägg och genomförande följer den uppdatering som gjorts efter VRs godkännande av projektet. Därför skiljer sig beskrivningen här i förhållande till tidigare populärvetenskaplig beskrivning inför ansökan av projektmedlen som återfinns på VRs hemsida.