Student med dator studerar webbaserat

Till största del webbaserad undervisning i höst

Stockholms universitet öppnar stegvis upp för undervisning på campus under hösten. Men största delen av undervisningen kommer fortsatt att ske webbaserat för att minska risken för smittspridning. Hela Stockholms universitet jobbar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur vi kan bromsa smittan av Covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur verksamheter kan bromsa smitta

För dig som är student på BUV

För Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen innebär detta att större delar av undervisningen kommer att ske webbaserat under hela höstterminen, men vissa moment kommer att vara på campus.
För specifik information vad som gäller för just din utbildning se ditt schema och information på din kurssida i Athena. Där finns all information för varje kursmoment.

Webbaserad undervisning via Athena och Zoom

Stora delar av undervisningen kommer att ske via lärplattformen Athena samt e-mötestjänsten Zoom.

För att kunna delta i den webbaserade undervisningen, som till exempel föreläsningar och seminarier, behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator.

Gemensamt ansvar för säker undervisningsmiljö

Frescatibackehusen
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Svante Arrhenius väg 21A, Frescatibackehusen.

Institutionen har vidtagit åtgärder så att den undervisningen som kommer att ske på plats i våra lokaler är säker och sker på ett ansvarsfullt sätt. Men det bygger också på att alla tar ansvar och följer de riktlinjer som finns och håller ett säkert avstånd (en armslängd).
Den fysiska undervisningen kommer ske i mindre grupper, väl utspritt i klassrum och i lokaler som ligger i olika delar av huset. 
Campusundervisningen kommer att vara obligatorisk, men det kommer finnas möjlighet att komplettera momentet för de som inte kan närvara på plats.

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Genomförande av VFU-kurser HT20

I möjligaste mån ska den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) fortgå som vanligt höstterminen 2020. VFU-kurserna på Barn – och ungdomsvetenskapliga institutionen följer de riktlinjer för undervisning som gäller för institutionen samt vad som gäller samtlig verksamhetsförlagd utbildning på alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Läs mer information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

För dig som ska ta igen VFU-kurs från vårterminen, alternativt läsa dubbla VFU kurser under höstterminen, kommer information om just din/dina VFU-kurser ges i anslutning till kursstart (senast en månad före VFU-kursstart).

Om du har frågor om VFU-kurser som ges vid institutionen mejla till

E-post: vfu@buv.su.se

Håll dig uppdaterad

I samband med detta ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad om vad som händer, dels genom att regelbundet besöka www.su.se/corona samt institutionens webbplats.