Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program som bl.a. syftar till att öka studentmobilitet genom att finanisera stipendier för utbytesstudier och praktik utomlands.

Erasmusstipendium för studier

Erasmusstipendium för praktik

Nordplus

Nordplus är Nordiska Rådets program för livslångt lärande. Programmet finansierar bland annat stipendier för studentmobilitet för utbytesstudier och praktik. En fördel med Nordplus är att det är möjligt med stipendier även för korta utbyten (minst 5 dagar).
www.nordplusonline.org/eng

Institutionens Nordplusnätverk NNTE (koordineras av Uppsala Universitet).

Nordlys

Via studentavdelningen på Stockholms universitet är det möjligt att söka Nordlys stipendium för praktik 1-12 månader i Danmark, Finland, Island eller Norge.
Ansökan och behörighet: Nordlyspraktik

Minor Field Study stipendium

Stipendie för datainsamling i ett utvecklingsland inför examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.
www.buv.su.se/MFS

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse- stipendier för eftergymnasiala studier i Sverige eller utomlands

Läs mer om ansökan till Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse:
www.bremerstipendier.se/grundkrav

Stipendium för lärarstudenter: Folkskoleseminariets minnesfond

Stipendiet kan sökas både av enskilda studenter på lärarutbildningen och av studentkår/studentförening vid Stockholms universitet. Läs mer om stipendiet.

Stipendium för studerandemedlemar i Lärarförbundet – för uppsatsskrivande

Stipendierna kan endast sökas av Lärarförbundets studerandemedlemmar. Stipendierna ska sökas enskilt och ska sökas terminen innan arbetet påbörjas. Stipendiet kan sökas för de merkostnader som kan uppstå vid examensarbete och/eller uppsatsskrivande exempelvis resor, materialkostnader m.m. Stipendium för studenter som läser till lärare.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftels: För svensk ungdoms internationella studier: Spetsstipendium Lärare

Lärarstipendiet kan sökas av studerande som genomgår lärarutbildning och som önskar fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt ämne genom att bedriva en del av sina studier (minst en termin) utomlands. Stipendiet avser att ge de sökande ett internationellt perspektiv, som inte bara berikar de egna studierna utan som också bidrar till ökad internationalisering av svensk lärarutbildning. Spetsstipendium lärare.

Läs mer

Stipendier vid Stockholms universitet