Kursen ges: Vårterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: A
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursen ger en bred översikt med vissa fördjupningar av avancerade metodologiska begrepp samt kvantitativa, kvalitativa och mixade metoder inklusive metoder för datainsamling och dataanalys. Kursen fokuserar på forskningsdesignens betydelse och korrespondens i förhållande till en övergripande forskningsfråga och lägger stor vikt vid hur olika metoder kan kombineras och vad olika kombinationer får för konsekvenser för kunskapsproduktionen. Särskild vikt läggs vid metoder och centrala begrepp inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Under kursen behandlas olika sätt att operationalisera vetenskapliga begrepp och kvalitetskriterier inom mätningsinstrument kopplad till dessa i empirisk forskning, samt forskningsetiska aspekter specifika till forskningsdesign och mätning. Även kritisk granskning av genomförbarheten av olika forskningsdesigner, samt utmaningar med relevans för olika forskningsmetoder diskuteras.

Intresseanmälan

Skicka din ansökan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.


Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Arniika Kuusisto: arniika.kuusisto@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar VT21

Kursplan UB30046 (89 Kb)

Kursbeskrivning, litteratur och schema UB30046 (113 Kb)