Upphovsman: Orasis
Upphovsman: Orasis

På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik. Våra två forskningsämnen är barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Här finns flera forskningsgrupper och ämnen. Både i historiska perspektiv och in i framtiden, ämnesspecifika och världsomspännande. Institutionens forskning omfattar tvärvetenskapliga studier av barn och ungdomar i dagens och gårdagens samhälle. Läs gärna mer om forskningsprojekt inom Barn- och ungdomsvetenskap och Förskoledidaktik.

Ämnet barn- och ungdomsvetenskap

Forskarutbildningsämnet barn- och ungdomsvetenskap har funnits sedan hösten 2004. Inom området studeras bland annat barns och ungdomars utveckling, lärande, socialisering, bemötande och fritid. Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion.
Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och civilsamhället.
Läs gärna mer om ämnet barn- och ungdomsvetenskap.

Ämnet förskoledidaktik

Forskning_Barn fotas i skog.jpg
Forskning pågår - barnstuderier.
Foto:Susanne Kjällander, BUV.

Förskoledidaktik är ett mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde som behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socialisation, lek och omsorg. Förskoledidaktik omfattar studier om barns utforskande och lärande i relation till olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik och naturvetenskap i och utanför förskolan.
Stor vikt läggs vid etiska förhållningssätt, estetik och förskolebarns uppdrag, olika professioner inom förskolan och förskollärarutbildning. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur strukturella villkor, regelverk och politikområden får betydelse för förskolebarns lärprocesser, välmående och livsvillkor i nationella och internationella perspektiv, såväl historiskt som i nutid.
Läs gärna mer om ämnet förskoledidaktik.

Våra forskare

Du kan också få mer information om ämnena genom att se vilka frågor doktorander och forskare vid institituitonen nu studerar.

Forskare inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Utbildningens upplägg

I forskarutbildningen ingår vetenskapligt arbete såväl som obligatoriska och valfria kurser. I allmänhet bedrivs studierna på heltid. Fyra års heltidsstudier leder fram till en doktorsexamen och två års heltidsstudier till en licentiatexamen. Studietiden kan förlängas om doktoranden även undervisar.

Studierna består av ett grundligt och ofta krävande kunskapsinhämtande, som bygger på självstudier med handledning, deltagande i seminarier och kurser. Det inkluderar även viss undervisning. I slutet av utbildningen lägger doktoranden fram sitt vetenskapliga arbete vid en disputation. Disputationen är den akademiska akt där doktoranden offentligt försvarar sin avhandling.

Forskarutbildningskurser

Mer information om vilka kurser som ges vid institutionen finns på sidan för forskarutbildningskurser. Doktoranden kan i samråd med handledaren även välja att läsa kurser vid andra institutioner eller lärosäten. Kurserna kan också sökas av forskarstuderande vid fakulteten oavsett institutionstillhörighet.

Upphovsman: Orasis

Handledning och forskningsseminarier

Varje doktorand har en individuell studieplan som följs upp under utbildningen. Doktorandens handledare hjälper till med att till exempel formulera frågeställningar, diskutera metodfrågor samt planera vilka kurser som bör ingå i utbildningen.

Doktoranden förväntas presentera sitt avhandlingsarbete vid forskningsseminarier. Dessa är tänkta att ge tillfälle till diskussion, granskning och råd genom konstruktiva synpunkter från de andra doktoranderna och disputerade forskare.

Handbok för forskarutbildning 2021 (299 Kb)

Begäran om kompetensutvecklingsmedel vid BUV, doktorander (209 Kb)

Ansökan och antagning

Utlysning av doktorandtjänster och antagning till forskarutbildning sker i regel en gång per år. Utlysningar sker på sidan för Doktorandplatser.

Vid antagning till forskarutbildningen anställs doktoranden vid institutionen. Principerna för doktoranders löneutveckling beskrivs i den så kallade doktorandstegen. Lönen regleras i universitetets villkorsavtal.

I den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå (se nedan) finns mer information om behörighetskrav och kriterier för urval vid antagning.

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå

Gäller för forskarstudenter som är antagna från och med den 1 januari 2020. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, giltig fr.o.m 2020.pdf (133 Kb)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i förskoledidaktik, giltig fr.o.m 2020.pdf (133 Kb)

Doktorandrådet

Genom Doktorandrådet har doktorander möjlighet att påverka verksamheten, att medverka i olika nätverk och konferenser samt få stöd. Doktorandrådet har representanter i BUV:s institutionsstyrelse och institutionens rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV).

Doktorand FAQ och doktorandombud - Stockholms universitets studentkår

Tips och råd till blivande doktorander

Är du intresserad av att doktorera? Läs våra disputanters och forskares tankar och tips inför att disputera och forska.
Tips till blivande doktorander från Christine Eriksson och Ylva Lorentzon.

Mer information

Forskarutbildningen regleras främst av Högskoleförordningen men också av lokala föreskrifter för Stockholms universitet som finns i Regelboken. Mer information om forskarstudier finns samlat på studera.nu.

Kontakt
Studierektor för utbildning på forskarnivå        

För mer information om forskarutbildningen, kontakta Anna Westberg Broström.

E-post: anna.westberg-brostrom@buv.su.se

Kursadministratör

My Bodell
My Bodell

För frågor om och anmälan till kurser på forskarnivå, kontakta My Bodell.

E-post: my.bodell@buv.su.se