Doktorandstege beslutad av Institutionsstyrelsen 2014-05-06

Tillämpningsföreskrift gällande doktorandstege, 50 respektive 80 procent uppflyttning (43 Kb)

I denna tillämpningsföreskrift regleras principerna för doktorandernas löneutveckling enligt den så kallade doktorandstegen. Observera att det är en sammanvägd bedömning av handledarna och professor/docent på institutionen som ligger till grund för beslut om avhandlingsarbetet anses färdigt till 50 respektive 80%.

50 procent uppflyttning

För att komma ifråga för den första (50%) uppflyttningen, skall den forskarstuderande:

  • I princip ha avslutat sin datainsamling.
  • Ha fullgjort cirka hälften av sina kurspoäng.
  • Ha skrivit avhandlingstext som till omfattning och kvalitet ungefär motsvarar en tredjedel av en färdig doktorsavhandling. För en sammanläggningsavhandling kan det till exempel röra sig om en artikel insänd till en internationell tidskrift och för en monografi att det föreligger två färdiga kapitel.
  • Ha en disposition till avhandling och de aktuella texterna (enligt ovan) skall i normalfallet ha ventilerats vid ett högre seminarium.

Minst en senior lärare (professor/docent) på institutionen förutom handledarna skall anse att doktoranden uppfyller villkoren.

 

80 procent uppflyttning

För att komma ifråga för en andra (80%) uppflyttning, skall den forskarstuderande:

  • Ha avslutat sin datainsamling
  • Ha fullgjort två tredjedelar av kurskraven.
  • Ha skrivit avhandlingstext som till omfattning och kvalitet ungefär motsvarar två tredjedelar av en färdig doktorsavhandling. För en sammanläggningsavhandling kan det till exempel röra sig om två artiklar insända till vetenskapliga tidskrifter och att en tredjedel av kappan är färdigskriven. För en monografi innebär det att två tredjedelar av texten är färdigskrivna.
  • Ha en disposition till avhandlingen och de aktuella texterna (enligt ovan) skall i normalfallet också ha ventilerats vid högre seminarier.

Handledarna samt minst en senior lärare (professor/docent) vid institutionen skall anse att doktoranden uppfyller villkoren.