Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin.

Programmets innehåll och upplägg

Du som är anställd förskollärare och som har arbetat i minst 8 år, under de senaste 15 åren, kan läsa en förkortad VAL-utbildning för förskollärare som omfattar 30 högskolepoäng.

Utbildningen innebär att du läser kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). UVK ingår i alla lärarutbildningar, vilket innebär att alla lärarstudenter får en gemensam kunskapsbas.

Kurserna inom UVK ska ge dig som blivande förskollärare kompetens inom följande sju områden:

  • skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
  • läroplansteori och didaktik,
  • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
  • utveckling, lärande och specialpedagogik,
  • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
  • uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
  • utvärdering och utvecklingsarbete.

Se utbildningsplan för VAL- vidareutbildning av förskollärare, 30 hp (LFORV)

Studiegång inom programmet

I din studiegång ser du vilken termin du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida.

Studiegång för antagna HT18  inom VAL - vidareutbildning av förskollärare

Mer information om VAL-projektet

VAL-projektet via Lärarutbildningsportalen

Anmälan

Ingen antagning sker inför hösten 2019. Sista antagningsomgång var inför hösten 2018.

Frågor VAL-projketet besvaras av Områdeskansliet för humanvetenskap, sektionen för uppdragssamordning.

E-post: val@su.se

Kontakt

Kursansvarig lärare Ingela Elfström, e-post: ingela.elfstrom@buv.su.se

Programadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se