Termin 1: Våren 2015

Förskolans uppdrag: utforskande, lek och omsorg, 7,5 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kursplan (UB100Y)
Kurshemsida (UB100Y)

Pedagogiska miljöer, 8,5 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kursplan (UB104Y)
Kurshemsida (UB104Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, Förskollärarprogrammet, 3 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kursplan (UB105Y)
VFU-period: v. 15 - v. 16
Kurshemsida (UB105Y)

Framträdande och retorik, 3,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursen ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kursplan (NSNK02)
Studieinformation, schema och litteratur för kursen

I kursen kommer du att utveckla din retoriska kompetens i olika genrer av betydelse för läraryrket. Du kommer också att genom analyser av eget och andras kroppsspråk och verbalspråk öka din medvetenhet om retorikens betydelse för läraryrket.

Läroplansteori och pedagogisk dokumentation, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan (UB103Y)
Kurshemsida (UB103Y)

Termin 2: Hösten 2015

Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, 11,5 hp GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kursplan (UB207Y)
Kurshemsida (UB207Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet, 6 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning. Inklusive trepartssamtal.
Kursplan UB211Y
Kurshemsida (UB211Y)

Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan (UB209Y)
Kurshemsida (UB209Y)

Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan (UB210Y)
Kurshemsida (UB210Y)

Termin 3: Våren 2016

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, 12 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktisk. Del 1 av kursen.
Kursplan (UB304Y)
Kurshemsida (UB304Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet, 6 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kursplan (UB32VY)
Kurshemsida (UB32VY)

12 hp, GN

Del 2 - fortsättning
Kursplan (UB304Y)
Kurshemsida (UB304Y)

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik, 12 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kursplan (UB305Y)
Kurshemsida (UB305Y)

Termin 4: Hösten 2016

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation, 22,5 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kursplan (UB402Y)
Kurshemsida (UB402Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet, 7,5 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kursplan (UB41VY)
Kurshemsida (UB41VY)

Termin 5: Våren 2017

Läroplansteori, pedagogisk dokumentation och bedömning, 7,5 hp, AN 

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan (UB504Y)

Kurshemsida (UB504Y)

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Ges vid Specialpedagogiska institutionen
Kursplan (UQ001K)
Kurshemsida (UQ001K)

Sociala relationer i förskolan, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan (UB209A)

Kurshemsida (UB209A)

Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor i förskolan, 7,5 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kursplan (UB405Y)

Kurshemsida (UB405Y)

Termin 6: Hösten 2017

Lek i förskolan – möten och meningsskapande, 8,5 hp, AN

Ämne: Förskoledidaktik
Kursplan (UB604Y)

Kurshemsida (UB604Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet, 7,5 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kursplan (UB61VY)

Kurshemsida (UB61VY)

Utvärdering och utvecklingsarbete, 4 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan (UB603Y)
Kurshemsida (UB603Y)

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan, 2,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Ges vid Juridiska institutionen
Kursplan (JUL300)

Kurshemsida (JUL300)

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Ges vid Filosofiska institutionen
Kursplan (FI100L)

Kurshemsida (FI100L)

Termin 7: Våren 2018

Valbar kurs med inriktning mot självständigt arbete inom det förskoledidaktiska kunskapsområdet, 15 hp, AN

Den fördjupningskurs du väljer kan med fördel väljas så att det förbereder för skrivandet av det självständiga arbetet.

Du väljer en av de fyra kurserna nedan. Kurserna söks via www.antagning.se under HT-17 vid ordinarie ansökningsperiod 15 september - 15 oktober.

  1. Fördjupningskurs: Språk, kommunikation och digitala miljöer, 15 hp (UB701Y)
  2. Fördjupningskurs: Barns uppväxtvillkor och förskolans uppdrag, 15 hp (UB702Y)
  3. Fördjupningskurs: Lek och estetik, 15 hp (UB703Y)
  4. Fördjupningskurs: Matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling, 15 hp (UB704Y)

Självständigt arbete, 15 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kursplan (UB700Y)
Kurshemsida (UB700Y)

Kursen innebär att du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) inom förskoledidaktik.

_____________________________________________________

Krav på avklarade kurser under utbildningen

Under utbildningens gång finns krav på att du ska ha genomfört ett visst antal högskolepoäng eller en viss kurs för att kunna påbörja nästkommande termin. Förkunskapskrav för respektive kurs finner du i kursplanen.

Läs mer

Utbildningsvetenskaplig kärna inom Förskollärarprogrammet

Utbildningsvetenskaplig kärna för antagna fr.o.m. HT14

Verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen ingår fem VFU-kurser med varierande antal hp. VFU är en central del av utbildningen och syftar till att du succesivt utvecklar ditt pedagogiska ledarskap och din didaktiska förmåga att självständigt planera, genomföra, organisera och bedöma pedagogisk verksamhet. Utöver verksamheten i barngruppen förväntas du delta i andra aktiviteter inom förskolan, exempelvis samverkan med kollegor och vårdnadshavare, arbete mot kränkande behandling, jämställdshets och jämlikhetsarbete samt olika typer av utvecklings och utvärderingsarbete.

Under VFU-kurserna ska din förståelse av samspelet mellan teoretiska och praktiska perspektiv på det pedagogska arbetet succesivt ökas. VFU-kurserna förbereds och följs upp i de ämnesdidaktiska kurserna.

VFU är förlagd på en förskola i en kommun/stadsdel och du har samma placering under hela din utbildning. Detta möjliggör för dig att över tid följa utvecklingen för enskilda barn och barngrupper.

Programstruktur antagna fr o m HT13 och framåt för Förskollärarprogrammet (22 Kb)