VFU-handledaren handleder lärarstudenten i verksamheten på förskola och skola
Foto: Eva Dalin

Att handleda lärarstudenter under VFU

Under VFU ska lärarstudenter medverka i förskolans-, fritidshemmets- och skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling.

Läs mer om handledaruppdraget via Lärarutbildningsportalen

Rutiner kring VFU hittar du i VFU-handboken.

I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling använder Stockholms universitet sig av matrisen ”Från novis till professionell”. Matrisen bildar underlag för samtal om och bedömning av studentens professionsutveckling.
Från novis till professionell – en professionsutvecklingsmatris.

Utbildning för handledare i fritidshem

För dig som vill lära dig att handleda studenter inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuder vi kursen:

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, kurskod: UB441F

Kursen ges på kvartsfart (25%) på kvällstid under en termin. Kursen startar endast på vårterminer.

Utbildning för handledare i förskola

För dig som vill lära dig att handleda förskollärarstudenter i förskolans verksamhet erbjuder vi kursen:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp (UB312F).

Kursen ges på kvartsfart (25%) under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

Hitta information och schema för VFU-kurser inom programmen

Kurshemsidor för VFU-kurser inom Grundlärarprogrammet - fritidshem

Kurshemsidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet

Kurshemsidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet för barnskötare

Kurshemsidor för VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet inom

Utländska lärares vidareutbilding

Du kan även gå in via VFU-portalen och söka fram översiktligt schema med tider för VFU-kurser inom respektive program. Sök ut genom att välja lärosäte, program och termin.
Schema för VFU-kurser via VFU-portalen.

Kontakt

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en VFU-ansvarig studierektor, som har en koordinerande och samordnande funktion, e-post: vfu@buv.su.se

Mer information för VFU-samordnare finns på Lärarutbildningsportalen.