Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även leken och omsorgen en central roll. Förskoledidaktik behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktik. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns lärprocesser i förskolan.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom området VFU och naturvetenskap och hållbar utveckling samt historiska perspektiv inom förskoledidaktik bedriva forskning och undervisning med inriktning mot förskola på grundnivå. Administrativa ansvarsuppgifter inom den vidare ram som Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder, kan också bli aktuella. I arbetet ingår även att aktivt bidra till utvecklingen av förskollärarprogrammet. Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i förskoledidaktik, didaktik, pedagogik, barn och ungdomsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet i områden som hållbar utveckling och natur.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor och erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildningen eller motsvarande.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad från 2019-01-15 till 2019-07-15.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor, Helena Bergström, tfn 08-1207 6505, helena.bergstrom@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2019-01-06