Entrén till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescatibackehusen, Stockholms universitet

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar omkring 130 medarbetare.

Forskarutbildningsämne
Förskoledidaktik som mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socialisation, lek och omsorg. Förskoledidaktik omfattar studier om barns utforskande och lärande i relation till olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik och naturvetenskap i och utanför förskolan. Stor vikt läggs vid etiska förhållningssätt, estetik och förskolebarns relation till samhället och digitaliseringens betydelse.

Ämnet behandlar också förskolans uppdrag, olika professioner inom förskolan och förskollärarutbildning. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur strukturella villkor, regelverk och politikområden får betydelse för förskolebarns lärprocesser, välmående och livsvillkor i nationella och internationella perspektiv, såväl historiskt som i nutid. För mer information se www.buv.su.se.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet förskoledidaktik:

- minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom humaniora, beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen, eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper.

- kunna behärska engelska i tal och skrift.

- kunna behärska svenska i tal och skrift.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: forskningsplan, utbildningsmeriter och uppsatser/publikationer. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är följande:

– självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten,  

– problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan, 

– förtrogenhet och relevans för ämnesområdet, 

– tidigare visad förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat,  

– metodologisk och vetenskaplig mognad,  

– kommunikations- och samarbetsförmåga.  

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20% med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av föreståndare Anna Palmer, tfn 08-120 762 34, anna.palmer@buv.su.se, samt studierektor för forskarutbildning Anna Westberg Broström, tfn 08-120 763 28, anna.westberg-brostrom@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.seseko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem . Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation till 1–2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över uppsatser/publikationer
  • forskningsplan: mall för forskningsplan finns på www.buv.su.se/om-oss/lediga-anställningar
  • intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev
  • uppsatser/publikationer (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-05-01

Ansök

Geovetenskapenshus_vår_Fresacti, Stockholms universitet
Campus, Frescati, Stockholms universitet.