Entrén till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescatibackehusen, Stockholms universitet
Entrén till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescatibackehusen, Stockholms universitet

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik. Vi ger två lärarutbildningar på grundläggande nivå, två masterprogram, drygt 25 fristående kurser, ett flertal uppdragsutbildningar, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Institutionen består idag av fyra avdelningar och här arbetar omkring 130 medarbetare.

Forskarutbildningsämne
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet barn- och ungdomsvetenskap med en av följande inriktningar:

 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot fritidshem
 • Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot barnkultur

Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv, där kritiska perspektiv läggs på hur barndom och ungdom formuleras och vilka konsekvenser detta får. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället. För mer information se www.buv.su.se.

Den sökande anmodas ange vilken eller vilka av ovanstående inriktningar som ansökan avser.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet barn- och ungdomsvetenskap:

– minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnen, eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper.

– kunna behärska engelska i tal och skrift.

– kunna behärska svenska i tal och skrift.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: forskningsplan, utbildningsmeriter och uppsatser/publikationer. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är följande:

– självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten,  

– problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan, 

– förtrogenhet och relevans för ämnesområdet, 

– tidigare visad förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat,  

– metodologisk och vetenskaplig mognad,  

– kommunikations- och samarbetsförmåga.  

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20% med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av föreståndare Rickard Jonsson, tfn 08-120 762 00, rickard.jonsson@buv.su.se, och studierektor för forskarutbildning Anna Westberg Broström, tfn 08-120 763 28, anna.westberg-brostrom@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.seseko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem . Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation till 1-2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över uppsatser/publikationer
 • forskningsplan: mall för forskningsplan finns på www.buv.su.se/om-oss/lediga-anställningar
 • och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev
 • uppsatser/publikationer (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-05-01

Ansök

Geovetenskapenshus_vår_Fresacti, Stockholms universitet
Campus, Fresacti, Stockholms universitet.