Fritidshemmets matematik, Anna Wallin, MND
Fritidshemmets matematik,
Anna Wallin, MND, SU.

Anna Wallin är doktorand på institutionen för matematik och naturvetenskapsämnenas didaktik. Utifrån en fallstudie som inkluderar empiri från två fall studeras hur fritidshemmets matematik aktiveras i praktiken. Genom "policy enactment" teori samt två matematikdidaktiska inriktningar har fyra aktiveringskategorier av fritidshemmets matematik synliggjorts.

Resultatet ramar in fritidshemmets matematik som en inkluderande kontext där deltagarna interagerar och skapar gemensam kunskap utifrån intresse. 

För dig som vill komma på seminariet är det bara att kontakta Anna Klerfelt ca en vecka innan för att få underlag.

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv.