Vadå flickforskning? Om framväxten av ett forskningsfält

Flickforskning och forskning om ung feminitet är ett fält som växt fram under det senaste decenniet skett både i Norden och internationellt.

Bodil Formark diskuterar de akademiska och samhälleliga drivkrafter som ledde fram till bildandet av nätverket FlickForsk! Hon reflekterar också över vilka slags teoretiska och empiriska utvecklingar som flickforskningen har möjliggjort och kan möjliggöra.

Utifrån en etnografisk studie av vardagslivet för tjejer som tvångsomhändertas och placeras på låsta institutioner för behandling diskuterar Maria A. Vogel flickforskningen och dess teoretiserande av ung femininitet bidragit till projektets analys.

 

Formark_Bodil.jpg
Bodil Formark

Bodil Formark är historiker och disputerade 2010 på avhandlingen Den välsituerade flickan. Om flickscoutrörelsens historia 1910-1940. Hon är koordinator för FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies vid Umeå Centrum för genusstudier, Umeå Universitet.

 

 

 

 

 

Maria Andersson Vogel
Maria Andersson Vogel

Maria Vogel Andersson är fil.dr. i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområde är tvångsvård av ungdomar med psykosocial problematik, med särskilt intresse för flickor och konstruktionen av femininitet under sådana förutsättningar.