Stockholms universitet arbetar för att skapa en attraktiv, hälsobefrämjande arbetsplats och därmed också säkra en långsiktig effektiv verksamhet.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen följer Stockholms universitets upsatta mål om att vara en modern arbetsplats som ska präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö, vilket kräver en ständig utveckling till verksamhetens och människors olika behov. En god psykosocial arbetsmiljö utvecklar kreativitet, påverkar gynnsamt hälsan och skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat. En ökad öppenhet och ett tillåtande klimat skapar möjlighet för medarbetare och studenter till större delaktighet och påverkan i arbetet.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bygger på fyra grundstenar;

 • undersökning av arbetsförhållanderna
 • bedömning av risker
 • genomförande av åtgärder
 • uppföljning av resultat

Råd för lika villkor och arbetsmiljö

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor. Rådet består av två arbetsgrupper som har ett gemensamt möte per termin och däremellan egna möten. Arbetsgrupperna tar gemensamt fram förslag till arbetsmiljöplan varje år, och följer upp föregående års arbetsmiljöplan.

Den psykosociala arbetsmiljögruppen

Gruppen arbetar med den psykosociala arbetsmiljön på institutionen vilket innefattar frågor om ledarskap, arbetsplatskultur, introduktion till nyanställda, delaktighet och engagemang, personalmöten, planeringssamtal, internkommunikation, kompetensutveckling, jämställdhet, jämlikhet samt rehabilitering samt lika villkor.

Arbetsgruppen tar fram förslag till handlingsplan för studenters lika rättigheter och möjligheter och jämställdhets och jämlikhetsplan.

Gruppen består av:

Den fysiska arbetsmiljögruppen

Gruppen jobbar med institutionens lokaler (t ex belysning, ventilation, möblering och buller), säkerhet, miljöfrågor och barnsäkerhet.

Arbetsgruppen tar fram förslag till Miljöhandlingsplan varje år och följer upp föregående års plan.

Gruppen består av:

 • Samordningsansvarig och kontaktperson: Sonja Henriksson
 • Institutionstekniker: Jan Björklund
 • Teknisk Administrativ (TA)-representant: Sonja Henriksson
 • Lärar-/BUVA-representant: Annika Flick
 • Lärar-/FUFF-representant: Johanna Unga
 • Lärar-/BUVA-representant: Annika Flick
 • Lärar-/BUVA-representant: Marie Andersson
 • Representant för ledningen: Margareta Aspán
 • Skyddsombud: Bibi Cederloo (FUFF)
 • Skyddsombud: Suzanne Kriström Alonzo (BUVA)

Ansvarig för institutionens arbetsmiljöarbete

Det är ytterst prefekten som ansvarar för institutionens hela verksamhet och därmed även arbetsmiljön och arbetet med att förbättra den. Prefekten har delegerat till administrativ chef att vara ansvarig för att arbetet med arbetsmiljö verkställs enligt Stockholms universitets och institutionens riktlinjer.

Skyddsombud

Institutionen har även två skyddsombud som bevakar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Fr.o.m. 2017 är skyddsombuden: Bibi Cederloo (FUFF) och Suzanne Kriström Alonzo (BUVA).

 

Mer information om arbetsmiljöarbete vid Stockholms universitet

Stockholms universitets arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö och hälsa, Regelboken vid Stockholms universitet

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Stockholms universitet

Arbetsmiljö, riktlinjer, årlig handlingsplan, osv, medarbetarwebben Stockholms universitet