Avhandlingsprojekt

Susanna Areschoug

Doktorand: Susanna Areschoug

Huvudhandledare: Lucas Gottzén

Handledare: Elias Le Grand

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning unga och genus

In English: Youth and gender

Detta forskningsprojekt handlar om ungdomars kulturer och vardagliga liv på svensk landsbygd. I studien undersöks platsskapande, genusrelationer och identitetspraktiker ur ett intersektionellt perspektiv. Avhandlingen är en etnografisk studie och det material som ligger till grund för analysen kom till under ett tio månader långa fältarbete med åttonde- och niondeklassare på en högstadieskola på en mindre ort i Mellansverige.

Metod

Den huvudsakliga metoden har varit deltagande observation, som forskare har jag följt ungdomar i skolan, under raster och på vissa fritidsaktiviteter, så som konfirmationsundervisningen. Studien baseras även på ett stort antal kvalitativa intervjuer genomförda med ungdomar och vuxna med inblick i ungdomarnas liv. Till materialet har också lagts olika mediala representationer, så som tidningsartiklar och tv-produktioner, som på olika sätt behandlar och ger uttryck för normerande föreställningar om vad landsbygden är, har varit eller bör vara.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka rurala ungdomars förhandlingar kring sin materiella och kulturella situation och dessa är relaterade bredare samhälleliga processer. Ungdomarnas olika platspraktiker läses genom ett intersektionellt perspektiv och undersöker hur kön, klass, sexualitet, ålder och ras kommer till uttryck i deras vardagliga liv. Ett särskilt fokus riktas mot maktrelationen mellan stad och land och hur ungdomarna förhandlar kring och gör motstånd mot de stereotypa föreställningar riktade mot landsbygden som ofta reproduceras i media, politik och den allmänna debatten.