Doktorand: Henning Årman

Handledare: Rickard Jonsson, Tommaso Milani (University of the Witwatersrand, Johannesburg)

Kortfattat handlar mitt avhandlingsprojekt om unga och föreställningar om språkbruk, plats och identitet i Sverige idag. Föreställningar om vad som är ett bra språk, till exempel en bra svenska, är förenat med en rad föreställningar och omdömen om talare och platser. Debatter och diskussioner om språkbruk handlar aldrig bara om enbart om språk. De innebär också gränsdragningar mellan grupper av talare, föreställningar om önskvärda och icke önskvärda identiteter och omdömen om platser. Mitt avhandlingsprojekt kretsar kring just sådana föreställningar om språk, talare och plats, vilket jag beskriver som språkideologier. Jag undersöker språkideologier som de kommer till uttryck på en gymnasieskola i Stockholms innerstad och är intresserad av hur språk associeras med olika identiteter och platser och de konsekvenser som det får i ungas vardag. Med etnografiska metoder har jag samlat mitt material i en gymnasieskola i Stockholms innerstad. Där möts elever med från olika delar av staden och med olika språkliga erfarenheter. Jag intresserar mig för hur eleverna navigerar stadens sociolingvistiska geografi och hur de förhandlar regler om språkbruk på skolan.

In English: Language Ideology in Local Language Policy - Enregistering Swedish and Swedishness at a Stockholm High School