Doktorand: Linda Fridén Syrjäpalo
Projektstart: HT 2020
Handledare: Danielle Ekman Ladru
Handledare: Tanja Joelsson

Syftet med projektet är att analysera rurala familjers tidsrumsliga organisering av vardagliga praktiker, barns mobilitet, lek och sociala liv. Studien bidar till forskningsfälten barns geografier, mobilitet, rurala studier och forskning om barns uppväxtvillkor och vardagsliv.