Björn Dalin. Foto: Niklas Björling.
Björn Dalin. Foto: Niklas Björling.

Ansvarig: Nihad Bunar

Doktorand Anna Ambrose jobbar i projektet. E-mail: anna.ambrose@buv.su.se

(Huvudhandledare Nihad Bunar, handledare Katarina Gustafson vid Uppsala universitet)

Finansiering: Externt anslag från Vetenskapsrådet.

Beskrivning

Avhandlingen beskriver och analyserar hur skolvalfriheten som policy (uppfattad som möjlighet och hot), vardaglig praktik (att förhålla sig till och navigera) och diskurs (talet om policyns och praktikens olika aspekter) omsätts på en lokal skolmarknad i en socioekonomiskt och etniskt polariserad storstadsregion. I avhandlingens empiriska delar belyses och analyseras hur de huvudsakliga aktörerna i och omkring tre grundskolor - ungdomar, familjer, de skolprofessionella - positionerar sig och navigerar i relation till skolornas geografiska läge, elevunderlag, rykte, pedagogiska profiler och tillgänglighet.

Anna Ambrose. Fotograf: Niklas Björling.
Anna Ambrose. Fotograf: Niklas Björling.

Projektet undersöker framväxten av lokala skolmarknader och deras interna konfigurationer, det vill säga hur elever, föräldrar, lärare och rektorer positioneras i relation till skolornas symboliska kapital, etniska och socio-ekonomiska elevsammansättning. Projektets resultat visar att skolornas pedagogiska profileringar har mindre betydelse vid skolvalet. Det som väger allra tyngst är skolornas rykte och status, något som i sig är kopplat till skolans geografiska lokalisering i den urbana miljön.

In English: Navigating a local school market: the geography of school choice in three schools

Projektet ingår inom forskningsinriktning Barn- och ungdomar i utsatta livssituationer.