Underlag: Elektronisk enkät (dock med endast ett fåtal svar) samt muntlig kursvärdering.

 

Kurs  Barnkultur  II, 30 hp - terminsvärdering

Terminens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenterna är nöjda med terminen i sin helhet och tycker den varit lärorik och inspirerande; en student tycker att terminen varit ojämn, en annan att terminen varit fantastiskt bra. Man lyfter fram bra föreläsare och föreläsningar. Studenterna tycker det är stressigt då inlämning av examination på en delkurs görs samma dag som det är kursstart på nästa delkurs.

Positiva synpunkter – det studenterna kommer att bära med sig i framtiden

Studenternas svar: ”Den familjära känslan och fina personer som finns på institutionen”; ”De givande diskussionerna klasskamrater emellan”; ”Många nya erfarenheter. En rolig och givande termin”; ”Stämningen i gruppen och delkurs II då vi intervjuade barn”.

Negativa synpunkter – vad som saknas eller bör ändras

De studenter som svarat menar att man saknar ”mellanrum mellan avslutad kurs och ny /…/ och att en till första tillfället förväntas läsa en hel del litteratur = ingen bra start på kurserna”; ”En dags paus mellan kursavslut och ny kursstart” och ” Studiebesök”.

Förslag på åtgärder och uppföljning

Kursen kommer att revideras inför vt-17.

 

Delkurs 1  Barndomssociologi, utvecklingspsykologi och barnkultur

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Kursen fungerar bra med varierade och intressanta föreläsningar och seminarier. Bra lärare.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Bra, relevant och omfattande kurslitteratur.

Kursen i relation till kursmålen

Kursen motsvarar kursmålen.

Examinationsformer

Examinationsformerna är bra och varierade. Bra med grupparbete och gruppredovisningar.

Övriga synpunkter

Studenterna kommer att bära med sig vikten av att studera barn och barndom i sin egen rätt och att det alltid finns ny kunskap att fördjupa sig i samt vikten av ett historiskt perspektiv. Studenterna önskar en tydligare koppling mellan barnkultur och utvecklingspsykologi.

Förslag på åtgärder och uppföljning

Kursen kommer att revideras inför vt-17.

 

Delkurs II  Barns och vuxnas tolkningar av barnkultur

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Intensiv och varierad kurs men några studenter hade önskat att symposiet skulle ligga tidigare under kursen och att man hade mer tid för fältarbetet.

Fältarbetet var lärorikt.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Kurslitteraturen är relativt omfattande, men fungerar i stort sett bra.

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen motsvarar kursmålen.

      Examinationsformer

Roliga och intressanta uppgifter, men lite ont om tid för att fördjupa sig så mycket som man vill.

Övriga synpunkter

Studenterna kommer att bära med sig vikten av förförståelsens betydelse, samt särskilt den praktiska kunskap man fick genom fältarbetet och hur man kan vikta olika tolkningar. En student lyfter fram grupparbetet (fältarbetet) som superlyckat och välfungerande, en annan att kursen var mycket rolig med fantastiska lärare.

      Förslag på åtgärder och uppföljning

Kursen kommer att revideras inför vt-17.

 

     Delkurs III  Genusaspekter på barnkultur

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenterna är mycket nöjda med delkursens struktur och upplägg, som ansågs pedagogiskt och genomtänkt, dock var det några schemamissar.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Litteraturen till delkursen är relevant och fungerar väl.

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen motsvarar kursmålen.

      Examinationsformer

Hemtentamen uppskattas i kombination med gruppdiskussioner på seminarium.

Övriga synpunkter

Intersektionalitet är en viktig del av kursen.

Förslag på åtgärder och uppföljning

Kursen kommer att revideras inför vt-17.

 

     Delkurs IV Uppsats

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenterna önskar mer information om uppsatsskrivandet och något mer seminarietillfälle.

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen motsvarar kursmålen.

      Examination

Studenter önskar en mer enhetlig struktur, samstämmighet och omfattning för handledning då det är flera handledare på kursen. Studenterna har fått olika grad av handledning, vilket resulterar i att några studenter är nöjda och andra missnöjda med sin handledning. Man önskar mer struktur vid oppositionstillfället. Vidare efterlyses en tydligare avslutning/uppföljning efter uppsatsventileringen.

      Förslag på åtgärder och uppföljning

Delkursens struktur och handledning kommer att ses över i samband med att hela kursen Barnkultur II revideras inför vt-17 .