Delkurs 1 Barnets och barndomens historia i Västvärlden

Upplägg
Delkursens upplägg har fungerat väl, delkursen är väl avgränsad och strukturerad. Studenterna uppskattar att det är heldagar med undervisning. Flertalet studenter uppskattar grupparbetet.
 Litteratur
Delkursens litteratur fungerar väl med tanke på att det är många olika aspekter som täcks.
Undervisning
De flesta föreläsare får mycket goda omdömen av studenterna; studentkommentar: ”Överlag bra, roliga och kunniga föreläsare”.
Examination
Examinationen består av individuella skriftliga uppgifter och muntlig redovisning av grupparbete. Studenterna menar att det är viktigt med tydlig individuell examination då det är svårt att urskilja arbetsinsatser i ett grupparbete, Studenterna uppskattar att det är examinationsuppgifter som tillåter egna reflektioner i relation till litteraturen.
Förslag på åtgärder – och uppföljning
Några studenter önskar tydligare information vid kursstart om hur examinationen kommer att se ut. Detta åtgärdas till höstterminen 2012.
 

Delkurs II Språk, lek, samspel och kamratkulturer – i en barnkulturell kontext

Upplägg
Studenterna anser att upplägget är intressant och bra.
 Litteratur
Delkursens litteratur är relativt omfattande men fungerar bra.
 Undervisning
De flesta föreläsare får mycket goda omdömen. Studiebesök uppskattas. Diskussionerna i mindre grupper fungerar bra.
 Examination
Intressanta uppgifter. Några studenter menar att skrivuppgifterna var svåra. Reflektionsprotokollet ses som en utmanande uppgift.
 Förslag på åtgärder – och uppföljning
Några studenter anser att det är för många föreläsare på delkursen och att föreläsarna i något fall lappar över varandra. Till höstterminen 2012 ses detta över. 
 

Delkurs III Estetiska uttryck i barnkultur

 Upplägg
Studenterna är mycket nöjda med delkursens struktur och upplägg.
 Litteratur
Litteraturen till delkursen är relativt omfattande, några studenter önskar viss reducering av stoffet.

Undervisning                                                                                                                                                     De flesta föreläsare får mycket goda omdömen. Studiebesök uppskattas.                       Examination                                                                                                                                  Intressanta uppgifter. Några studenter menar att skrivuppgifterna var svåra och en aning svårtolkade.                                                                                                                                             Förslag på åtgärder – och uppföljning                                                                          Flera studenter menar att grupparbetet med museibesök borde flyttas till delkurs 1. Studenterna önskar en heldag med ”Barn och dans” samt en föreläsning om ”Barn och musik”. Samtliga förslag åtgärdas till höstterminen 2012. Examinationsuppgifterna ses också över till höstterminen 2012.

 Delkurs IV Barnkultur i det senmoderna samhället

Upplägg
Bra upplägg och struktur på delkursen. Roligt med en så samtida och aktuell delkurs.
Litteratur
Litteraturen till delkursen är intressant och relevant.
Undervisning
Bra diskussioner med delaktiga studenter och engagerande föreläsningar med bra variation.
Examination
Intressanta uppgifter. Bra med en mindre uppsats som ger möjlighet till fördjupning och viss självständighet i val av litteratur.
Förslag på åtgärder – och uppföljning
Studenterna önskar att få ämnena samt tydligare instruktioner för uppsatsen tidigare under delkursen. Detta åtgärdas under höstterminen 2012.