Delkurs 1 Utvecklingspsykologi och barndomssociologi
Upplägg

Studenterna som tidigare läst Barnkultur 1 ansåg att det fanns en del upprepningar från tidigare och att det blev en obalans i gruppen beroende på olika förförståelse. Upplägget var annars strukturerat, men gruppuppgifterna fungerade mycket ojämnt och tog för stor plats.
Litteratur
Delkursens litteratur fungerar väl, dock med vissa upprepningar.
Undervisning
Föreläsarna anses kunniga och engagerade och får mycket goda omdömen av studenterna. Dock finns det vissa överlappningar.
Examination
Examinationen består av individuella skriftliga uppgifter, vilka fungerar bra och stimulerande. Också här fanns det några studenter som ansåg att det fanns vissa upprepningar.
Förslag på åtgärder – och uppföljning
Studenterna önskade en tydligare introduktion för dem som läste fristående kurs, samt en annan indelning av grupper, vilket åtgärdades med gott resultat redan till delkurs II. Föreläsningen med barnkulturpolitik föreslås flyttas till Barnkultur I vilket åtgärdas höstterminen 2012. Delkursen får också en översyn vad gäller förkunskapskrav samt överlappningar i stoff och examination inför vårterminen 2013.

Delkurs II Barns och vuxnas tolkningar av barnkultur
Upplägg

Studenterna anser att upplägget (inklusive fältarbete och symposium) är varierat och bra.
Litteratur
Fungerar väl, men kan gärna utökas något.
Undervisning
Föreläsningar, seminarier fungerar väl. Fältarbete och symposium uppskattas särskilt.
Examination
Intressanta och varierade uppgifter.
Förslag på åtgärder – och uppföljning
Instruktionerna för redovisningen av fältarbetet kan tydliggöras ytterligare – detta åtgärdas till vårterminen 2013.

Delkurs III Genusaspekter på barnkultur
Upplägg

Upplägget fungerar till största delen bra, men kan göras ännu mer sammanhållet.
Litteratur
Litteraturen fungerar väl.
Undervisning
Utmärkta föreläsare. Bra med ett seminarium med uppföljande frågor.
Examination
Rimlig nivå på examinationsfrågorna
Förslag på åtgärder – och uppföljning
-

Delkurs IV Uppsats
Upplägg

Bra med en fördjupande uppsatskurs som avslutning på delkursen.
Litteratur
Litteraturen till största delen valbar.
Undervisning
Mycket bra med handledning och stöd.
Examination
Givande med uppsatsseminarier med opposition.
Förslag på åtgärder – och uppföljning
-