Delkurs 1 Barnets och barndomens historia i Västvärlden

Upplägg

Delkursens upplägg har fungerat mycket bra, delkursen är väl avgränsad och strukturerad. Studenterna uppskattar att det är heldagar med undervisning.
Flertalet studenter uppskattar schemalagt grupparbete. Bra variation mellan föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Delkursens litteratur fungerar väl med tanke på att det är många olika aspekter som täcks. Bra, inspirerande och intressant litteratur. Tydlig och klar litteraturlista.
Undervisning
Bra och intressant. Trevliga, kunniga och engagerade lärare. Bra med vissa återkommande lärare, men roligt med gästlärare som komplement.

Examination

Examinationsformerna uppskattas. Examinationen består av individuella skriftliga uppgifter och muntlig redovisning av grupparbete. Studenterna uppskattar att det är examinationsuppgifter som tillåter egna reflektioner i relation till litteraturen.

Övrigt

Studentexpeditionen får mycket beröm för sin kunskap, snabbhet och hjälpsamhet.

Förslag på åtgärder – och uppföljning

Några studenter önskar fler seminarier med mindre grupper för större delaktighet i diskussioner. Detta tas upp vid schemaläggning för ht-13.

 

Delkurs II Språk, lek, samspel och kamratkulturer – i en barnkulturell kontext
 

Upplägg

Studenterna anser att upplägget är intressant och bra. 

Litteratur

Delkursens litteratur är relativt omfattande men fungerar bra.

Undervisning

Föreläsarna får mycket goda omdömen. Diskussionerna i mindre grupper fungerar bra.

Examination

Intressanta uppgifter. Reflektionsprotokollet ses som en utmanande uppgift.

Förslag på åtgärder – och uppföljning

-


Delkurs III Estetiska uttryck i barnkultur

Upplägg

Studenterna är mycket nöjda med delkursens struktur och upplägg. Bra med heldagar. Dock några upprepningar från tidigare delkurser. Några studenter önskar fler seminarier.

Litteratur

Litteraturen till delkursen är omfattande men lätt att få tag på och fungerar väl. Bra, läsvärd och intressant litteratur. 

Undervisning

Lagom många och givande föreläsningar. De flesta föreläsare får mycket goda omdömen för engagemang och kunskap. Studiebesök uppskattas.

Examination

Intressanta uppgifter. Bra med en tre-delad examination.

Övrigt

Alumn-dagen med tidigare barnkulturstudenter uppskattades.

Förslag på åtgärder – och uppföljning

Inför ht-13 gås kursen igenom för att upptäcka och reducera eventuella upprepningar. Några studenter önskar studiebesök på barnteater, vilket ska försöka arrangeras till ht-13.

 

Delkurs IV Barnkultur i det senmoderna samhället

Upplägg

Mycket bra upplägg och struktur på delkursen. Roligt med en så samtida och aktuell delkurs. Bra variation. Bra med heldagar.

Litteratur

Litteraturen till delkursen är intressant och relevant och ger ett brett perspektiv på ämnet.

Undervisning

Bra diskussioner med delaktiga studenter, öppet diskussionsklimat och engagerande föreläsningar med bra variation. Roligt med så många inslag av film, tv, nätet etc.

Examination

Intressanta uppgifter. Bra med en mindre uppsats som ger möjlighet till fördjupning och viss självständighet i val av litteratur. Bra med stödjande och strukturerad handledning. Roligt med korta presentationer av uppsatserna.

Förslag på åtgärder – och uppföljning

-