Kursens uppläggning och innehåll

Studenterna är överlag nöjda med kursens uppläggning och innehåll: ” Kursen är väldigt intressant och tankeväckande”; ”Jag tycker att det har varit en mycket intressant kurs där nya förståelser och problematiker har väckts inför begrepp som barnsyn, barnperspektiv, barns perspektiv, rättighet, barnets bästa och delaktighet.” Studenterna ses i schemalagda diskussionsgrupper före föreläsningarna vilket uppskattas.

Föreläsningar/seminarier

Det finns en kursansvarig samt flera ämnesspecialister som föreläser, de fungerar också som handledare för examinationen. Studenterna uppskattar att få lärare som företräder olika perspektiv och att handledarna ger visst stöd i skrivprocessen. Seminarierna bygger på instuderingsfrågor och diskussioner. Ett seminarium som ägnades åt jämförelser av olika sätt att skriva artiklar uppskattades särskilt. Någon önskade fler lärarledda lektioner/seminarier.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är uppdelad i en obligatorisk del och en frivillig referenslitteraturdel, vilket fungerar bra. Studenterna uppskattar att man har en referenslitteraturdel där man själv får välja viss litteratur.

Examinationsform

Kursen examineras genom ett paper, som diskuteras på en slutkonferens. Varje student har en handledare som är behjälplig med avgränsning av ämne, disposition och förslag på referenslitteratur. Handledningen uppskattas mycket. Någon ansåg att det kan skrivas tydligare riktlinjer för omfattningen av handledningen. Det tvärvetenskapliga upplägget och valfriheten i ämnesval uppskattas av studenterna. Läsningen och presentationen av kurskamraternas tentor ses som mycket givande: ”det fick mig att se nya saker i min egen text”.

Åtgärder

Tydligare riktlinjer för handledningens omfattning för den skriftliga examinationen bör formuleras. Fler lektionstillfällen kan övervägas.