Kursvärderingen bygger på muntlig gruppdiskussion och individuella skriftliga kursvärderingar ur vilka vissa representativa citat hämtats.

Upplägg

Upplägget har fungerat väl, någon hade gärna haft mer undervisning/seminarier: ” Det har över lag varit en intressant och givande kurs… Utbildningen har känts otvungen utan att mista något av sin professionalitet. Det vill säga lättsam, svår och seriös i en härlig kombination.” Under den första delkursen om teori och metod efterfrågades ett seminarium där man läste och analyserade tidigare uppsatser, vilket lades in senare under terminen. Det var mycket uppskattat.

Litteratur

Litteraturen ansågs bra, mångsidig och användbar – delvis rätt krävande.

Undervisning och handledning

Bra föreläsare, engagerade och kunniga. Bra seminarier som fungerade mycket väl. Ett ”uppsamlings-seminarium” på teori- och metodkursen med erfarenhetsutbyte uppskattades. ”Jag har upplevt att alla lärare har tagit väl hand om oss studenter och det har känts som om de alla lärare/handledare vill att vi lyckas väl”. Några önskade fler seminarier. 

Examination

Studenterna har uppskattat den tvådelade examinationsuppgiften på teori-metodkursen liksom fördjupningsstudiet/läskursen. Man hade gärna fått en tydligare presentation av den sista skriftliga uppgiften. Själva uppsatskursen inklusive opposition fungerade utmärkt.

Åtgärder för ht-14

Tydligare riktlinjer för examinationsuppgiften för fördjupningsstudium. Vid schemaläggning skall eventuella ytterligare seminarier diskuteras.