Viktigt att citera andra källor rätt

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, eller egna tidigare arbeten, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt utan att ange källan är förbjudet. Det betraktas som vilseledande vid prov. Att använda sig av egna texter som tagits fram i ett annat sammanhang utan korrekt referensgivning betraktas som självplagiering.

Plagiering av text

Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen.

Kontroll av examinationer

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen används textjämförelseverktyget Urkund och kompletterande sökmotorer för att kontrollera inlämnade texter. I varje kurs sker kontroll av antingen samtliga examinationer i kursen eller via stickprov. När studenter lämnar in arbeten motsvarar det ett godkännande från deras sida att arbetet får köras igenom universitetets textjämförelseverktyg. Kontroll görs även vid misstanke om plagiat i enskild text.

Fusk leder till disciplinärende

Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och leder till ett disciplinärende, som i sin tur kan leda till avstängning från studierna. Alla lärare är skyldig att anmäla om det finns grund för misstanke om fusk och plagiat till institutionens prefekt.

Regelboken, Utbildning: Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet, beskriver hur disciplinärenden hanteras vid universitetet.

Tips på hur du undviker plagiering

Studie- och språkverkstaden har tips för hur du undviker plagiering.

Refero - Antiplagieringsguide

Kårens studentombuds stöd och råd till studenter misstänkta för fusk och plagiering