Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, Centrum för barnkulturforskning

Ylva undervisar i Förskollärarprogrammet, framför allt inom språkterminen, och i barnkultur på både grundnivå och avancerad nivå.

Telefon: 08-120 762 25
E-mail: ylva.lorentzon@buv.su.se

Forskning

Nyckelord

Barnkultur, kulturpolitik, scenkonst, barndom, kultur, etnografi, praktik, praktikarkitektur, status, legitimering, barndom, barnperspektiv, barnets rättigheter.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen rör barnkultur och kulturpolitik på olika sätt, hur kulturpolitiska initiativ omsätts i praktik och hur kulturpolitik görs i vardagspraktik.

Under 2020 arbetar jag med ett postdoktoralt projekt om demokrati och barnsyn i svensk kulturpolitik med fokus på principen om armsländs avstånd, med stöd från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse.

Mitt avhandlingsprojekt handlade om barnkulturproduktion och barnkultur som konstnärligt område. I relation till kultur i allmänhet åtnjuter barnkultur som regel lägre status och påverkas starkt av vuxnas tolkningsföreträde och vuxna idéer om barn och barndom. På det viset kan barnkultur uppfattas som ett politiskt laddat konstnärligt område som påverkas av maktasymmetrier. Ambitionen i avhandlingen är att undersöka hur den här laddningen görs och är aktiv i sociala processer då kultur för barn produceras och baseras på ett längre etnografiskt fältarbete.

Jag har också i ett tidigare projekt intresserat mig för hur begrepp som barnperspektiv tolkats och omsatts i praktik inom kulturinstitutioner, liksom att barnets rättigheter i allmänhet och rätten till konst och kulturella upplevelser i synnerhet, länge varit ett viktigt område i min forskning.

Avhandling

Lorentzon, Y (2018) Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik.

Publikationer

Lorentzon, Y (2012). Barnets rättigheter, den vuxnes skyldigheter. Barnkultur, barns kultur och rätten till det egna perspektivet. I: Klerfelt, Anna, Qvarsell, Birgitta, (red.). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups, s. 27-42.