Doktorand i teater- och dansvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, lärare och kursadministratör på CBK. Fil.mag. i barnkultur.

Telefon: 08-16 13 35 
E-mail: ellinor.liden@barnkultur.su.se

Nyckelord/Intresseområden

Barnteater, receptionsstudier, Childhood studies, kultur/estetik/teater och förskola/skola, barnintervjuer/forskning med barn, barns musicerande, barns rätt till samt delaktighet i kulturlivet och vuxnas roll i förmedlingen av kultur för barn.

Avhandlingsprojekt

Förväntningar Förutsättningar Framgångsfaktorer? - En studie av mötet mellan Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern och dess publik (Arbetstitel)

Artiklar

Lidén, Ellinor (2008) ”’Jag vill nog bara lära mig’. Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning”, I: Helander K. (red) Utsikter och Insikter. Barns kulturella liv, Skrift nr 41, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Länk till DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:182605

Lidén, Ellinor (2014) "Jalla, vi ville kolla på teater!": Barns utsagor om och värderingar av teater vid Stockholms stadsteater Skärholmen”, I: Helander K. (red) Mycket väl godkänd: Vad är kvalitet i barnkulturen?, Skrift nr 47, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Länk till DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:698278

Konferensbidrag

Lidén, Ellinor (2014) ”Rörlighet och rörelser i en barnteater”. I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping, Sverige 2013.

Länk LIU Electronic Press: http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=095;article=008

Övrigt

Lidén, Ellinor (2012) Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga: Teatern som arena för interkulturella möten? Om den lokala förankringens betydelse för scenkonstens tillgänglighet. En studie av verksamheten vid Stockholms stadsteater Skärholmen. Slutrapport till Statens kulturråd. Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet. Länk DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:577059

Lidén, Ellinor (2007) ”Jag vill nog bara lära mig": Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning. Magisteruppsats i barnkultur. Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Länk DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:200142

Ellinor Lidén är också suppleant i det tvärvetenskapliga nordiska forskarnätverket BIN-Norden (Barnkulturforskare i Norden) Länk:

http://bin-norden.org/