Kursen erbjuder en teoretisk grund för utbildningens såväl praktiska som teoretiska delar. Utgångspunkten är att utveckling förstås i termer av ett samspel mellan biologiska, sociala och psykologiska processer i förhållande till människans kultur. I kursen uppmärksammas teorier om barns lärande och utveckling som är av relevans för förskolans praktik. Dessa teorier har utvecklats inom ramen för olika vetenskapliga traditioner där olika frågeställningar om barns utveckling och lärande står i fokus och besvaras med hjälp av olika forskningsmetoder. Utifrån dessa teorier fokuseras barns fysiska, kognitiva, språkliga och socioemotionella utveckling. Teoriernas relevans i förhållande till förskolans praktik och didaktik diskuteras likväl som omsorgens betydelse för barns utveckling och lärande. Under kursen fokuseras även studenternas egna erfarenheter av barns lärande i förskolans praktik så väl som olika lärande situationer som möjliggörs för studenterna själva under kursens gång.

Kursen ges: VT17 och HT16 på 100%.

Kursperiod: VT17: Period D vecka 18-22, HT16 vecka 48-02 2017

Behörighetskrav fr.o.m VT15:

Antagen till Förskollärarprogrammet.

För tillträde till kursen ska studenten från termin 1 inom Förskollärarprogrammet ha slutbetyg på kurser omfattande sammanlagt minst 19 hp, inklusive VFU1.

Kursanvisningar

Vårterminen 2017

Kursplan 2017
 Kursbeskrivning VT17 (562 Kb)
 Kurslitteratur VT17 (481 Kb)
Schema grupp 1 VT17
Schema grupp 2 VT17
Schema grupp 3 VT17
Schema grupp 4 VT17
Schema grupp 5 VT17

Examination VT17

EX02: digital salstentamen 31/5
EX01: seminarium 2/6

Omexamination VT17

EX02: digital salstentamen 22/8
EX01: seminarium 25/8

Höstterminen 2016

 Kursplan HT16 (265 Kb)
 Kursbeskrivning HT16 (530 Kb)
 Kurslitteratur HT16 (113 Kb)
Schema Grupp 1 HT16
Schema Grupp 2 HT16
Schema Grupp 3 HT16
Schema Grupp 4 HT16
Schema Grupp 5 HT16

Examination
EX02 (digital salstenta) 11 januari 2017
EX01

Anmälan till EXA02 digital salstenta sker via mitt.su.se och vidare till tentamensanmälan senaste 2/1-17.
Omexamination

Vårterminen 2016

Kursplan VT-16
 Kursbeskrivning VT16 (731 Kb)
 Kurslitteratur UB210Y, VT16 (113 Kb)
Schema Grupp 1 VT16
Schema Grupp 2 VT16
Schema Grupp 3 VT16
Schema Grupp 4 VT16
Schema Grupp 5 VT16

Examination

EX02 (salstenta) 30/5-16
EX01 (seminarieuppgift) 3/6-16

Omexamination

EXA01 (seminarieuppgift) 04/10-16

EXA02 (salstentamen) 11/10-16

Anmälan till EXA02 skriftlig salstentamen sker via mitt.su.se och vidare till tentamensanmälan senaste 20/9-16. Kontakta kursansvarig vid eventuella frågor kring omexaminationen.

Omexamination

EX02 (salstentamen) 16/8-16
EX01 (seminarieuppgift) 23/8-16

Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministrationen senast den 9 augusti 2016.

Se detaljer gällande omexamination i kursbeskrivningen.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Sofia Frankenberg, epost: sofia.frankenberg@buv.su.se

Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se