Barn- och ungdomsvetenskap

Kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 7,5 hp, UB120F
Children, Culture, Globalization (Barn, kultur, globalisering), 15 hp, UB310F
Implementing the UN Convention on the Rights of the Child (Implementering av FN:s barnkonvention) 15 hp, UB113F
Kritiska perspektiv på mobbing, 7,5 hp, UB122F

Kurser på avancerad nivå

Children, Culture, Globalization (Barn, kultur, globalisering), 15 hp, UB403F

_________________________________________________

Barnkultur

Se kurshemsidor för kurser i barnkultur via Centrum för barnkulturforskning

_____________________________________________________

Fritidspedagogik

Kurser på grundnivå

Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och skola 7,5 hp, UE2087
Lek, äventyr och rörelse 7,5 hp, UE2079
Schoolage Educare (Fritidshemmets pedagogik), 15 hp, UE2097

Kurser på avancerad nivå

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem 7,5 hp, UB441F
Fördjupning inom fritidspedagogik 15 hp (UB451F)

____________________________________________________

Förskoledidaktik

Kurser på grundnivå

Early Childhood Education: Focusing Mathematics, 12 hp
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp
Early Childhood Education: Focusing Science, Technology and Education for Sustainability, 12 hp
Kompletterande utbildning, inriktning mot förskola, 60 hp

Kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, UB311F