Student med dator studerar webbaserat

Inför höstens terminsstart planerar Stockholms universitet för en kombination av digital undervisning och undervisning på campus – som glädjande nog nu blir möjligt att genomföra!
Delar av undervisningen kommer fortsatt att behöva ges digitalt för att minska risken för smittspridning. Verksamheten kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller fysisk distansering och begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer. 

Riktlinjer för dig som är student på BUV

För Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen innebär detta att större delar av utbildningen kommer att ges digitalt, dvs en webbaserad, onlineundervisning under första halvan av höstterminen (terminsdel A och B) fram till och med den 2 november. 
För specifik information vad som gäller för just din utbildning se ditt schema på kurssidan. Där finns all information för varje kursmoment. Vidare information vad som gäller för senare terminsdelar (C och D) under höstterminen 2020 kommer finnas i början av terminen på institutionens hemsida www.buv.su.se och i Athena

Frescatibackehusen
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Svante Arrhenius väg 21A, Frescatibackehusen.

BUV planerar så att undervisningen i våra lokaler är säker och sker på ett ansvarsfullt sätt. Men det bygger också på att alla tar ansvar och följer de riktlinjer som finns och håller ett säkert avstånd. 
Institutionen planerar den fysiska undervisningen så att den sker i mindre grupper väl utspritt i klassrum och i lokaler som ligger i olika delar av huset. 
Campusundervisningen kommer att vara obligatorisk, men det kommer finnas möjlighet att komplettera momentet för de som inte kan närvara på plats. 

Genomförande av VFU-kurser ht20

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt höstterminen 2020. VFU-kurserna på Barn – och ungdomsvetenskapliga institutionen följer de riktlinjer för undervisning som gäller för institutionen samt vad som gäller samtlig verksamhetsförlagd utbildning på alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Läs mer om genomförande av VFU under ht2020 på lärarutbildningsportalen.

För dig som ska ta igen VFU-kurs från vårterminen, alternativt läsa dubbla VFU kurser under höstterminen, kommer information om just din/dina VFU-kurser ges i anslutning till kursstart (senast en månad före VFU-kursstart).

Om du har frågor om VFU-kurser som ges vid institutionen mejla till

E-post: vfu@buv.su.se

Håll dig uppdaterad

I samband med detta ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad om vad som händer, dels genom universitetets gemensamma webbsida www.su.se/corona samt institutionens egen webbplats www.buv.su.se

Viktigt att hålla i minnet är att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer fortfarande gäller, såsom att begränsningen fortfarande är 50 personer vid allmänna sammankomster, att avstånd till andra rekommenderas, att stanna hemma om man är sjuk och att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

För mer information från Stockholms universitet gällande undervisningsform för sommaren och höstterminen 2020.