Du kan ansöka om att få tidigare högskolestudier, annan utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad, om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.

Din ansökan skickar du till den institution som ansvarar för de kurser eller det huvudområde eller ämne som din ansökan avser.

På den här sidan finner du information om hur du ansöker om att tillgodoräkna dig kurs som Barn- och ungdomsvetenskap ansvarar för. Längst ner på sidan finner du även kontaktuppgifter till institutioner som ger kurser inom institutionens två lärarprogram: Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

För att kunna ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i examen. Det kan också påverka rätten till studiemedel. Om du har frågor kring detta kontakta en studievägledare innan du ansöker.

Ett avslagsbeslut om tillgodoräknande kan du överklaga hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Hur du ansöker om tillgodoräkning

Du ansöker om tillgodoräkning hos den institution som ger kursen du vill få tillgodoräknad.

För kurser som ges på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ansöker du genom att ladda ner och fylla i blanketten:
Ansökan om tillgodoräknande av kurs (46 Kb)

Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Acrobat. I Adobe kan du sedan klicka på "fyll i och signera" för att fylla i blanketten direkt. Sedan kan du mejla ifylld pdf (bifoga fil) till e-post: registrator@buv.su.se

Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand och sedan scanna den och mejla till samma adress som ovan.

Viktigt att ansökan är komplett

Endast en komplett ansökan kan behandlas, med rätt bilagor bifogade enligt följande:

  • Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning för de kurser som avses, om möjligt från den termin du läste kursen. I förekommande fall ska du även bifoga uppsats. Om du vill tillgodoräkna dig kurser du tidigare läst på Stockholms universitet så finner du de flesta kursplaner i Planarkivet

Det är viktigt att du tydligt skriver vilka av institutionens kurser/delkurser som du önskar att vi skall bedöma om tillgodoräknande. Ange noggrant kursens namn och kurskod som ansökan gäller.r

Se studiegången med kurser som ges inom ditt program

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Om du får avslag kan beslutet överklagas hos ÖNH. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Konsekvenser för ansökan om examen

Tänk på att den tillgodoräknade kursen inte kan ingå i en examen samtidigt med en godkänd kurs vars innehåll, helt eller delvis, överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet.

Om du läser fristående kurser kan du därför behöva läsa ytterligare kurser för att få ihop de sammanlagda poäng som krävs för att kunna ansöka om examen.

Vid ansökan om flera kurser inom program

Kontakta studievägledaren för ditt program om du avser ansöka om tillgodoräknande för flera av kurserna inom ditt program. Du kan då få hjälp med vilken eller vilka institutioner du ska skicka din/dina ansökan/ansökningar till.

För mer information om tillgodoräknande vid Stockholms universitet se Regler för handläggningsordning för tillgodoräknande.

Kontakt

För frågor om tillgodoräknande som rör kurser och program vid institutionen vänligen kontakta kursadministratören för utbildningen.

Om ansökan gäller kurs som ges vid annan institution vid Stockholms universitet vänd dig till den kursgivande institutionen, se nedan.

För frågor om tillgodoräkning av utbytesstudier vänligen kontakta internationell koordinator vid BUV.

För frågor om tillgodoräkning av reell kompetens kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Andra kursgivande institutioner inom Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem:

Framträdande och retorik (NSNK03)

Kursen ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kursplan NSNK03

Specialpedagogik (UQ001K och UQ002K)

Kurserna ges vid Specialpedagogiska institutionen.

Kursen UQ001K ges inom Förskollärarprogrammet.
Kursplan UQ001K

kursen UQ002K ges inom Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem.
Kursplan UQ002K

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan (JUL300)

Kursen ges vid Juridiska institutionen.
Kursplan JUL300

Juridik och etik i skolans värld (JUL104)

Kursen ges vid Juridiska institutionen.

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem.
Kursplan JUL104

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (FI100L)

Kursen ges vid Filosofiska institutionen.
Kursplan FI100L