Om du behöver göra uppehåll i dina studier för en eller flera terminer ska du ansöka om det vid institutionen. Du kan ansöka om studieuppehåll för längst två terminer i taget, ansökan gör du via särskild blankett.
Blankett för anmälan om studieuppehåll för utbildningar vid BUV (145 Kb)

Scanna ifylld blankett och mejla till e-post: registrator@buv.su.se

Vad är ett studieuppehåll?

Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100). Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på det program du läser, under en eller maxiamalt två terminer i följd. Skäl till att få beviljat studieuppehåll är:

 • Föräldraledighet
 • Vård av barn
 • Sjukskrivning under längre period
 • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
 • Studentfackliga uppdrag
 • Tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten

Observera att studieuppehåll inte ska förväxlas med studieavbrott.

För studieuppehåll gäller även att:

 • Anmälan om studieuppehåll ska göras via särskild blankett och lämnas till institutionen i god tid innan studieuppehållet ska börja.
 • Glöm inte att meddela din VFU-plats att du gör ett uppehåll i studierna. När du meddelar återupptag av studier meddelar du även detta till din VFU-plats.
 • Om du beviljas studieuppehåll behåller du din plats på det program du läser men du har inte garanterad plats på någon specifik kurs.
 • Det kan ske förändringar i utbildningen under ditt studieuppehåll som påverkar dina möjligheter att fortsätta enligt den studiegång som du antogs till.
 • Du ansvarar själv för att meddela studieuppehåll till Centrala Studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se. Observera att du kan bli återbetalningsskyldig om du inte meddelar detta.
 • Om du är omregistrerad på kurs behöver du inte anmäla studieuppehåll under den period kursen pågår.

Överklaga beslut om avslag

I enlighet med 12 kap. 2 §  högskoleförordningen (1993:100) kan du överklaga ett beslut om avslag på ansökan om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandet ska adresseras till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas in till:

Stockholms universitet
Studievägledningen
Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen
106 91 Stockholm.

Överklagandet ska vara skriftligt.

I skrivelsen anger du vilket beslut du vill överklaga, vilken ändring du önskar samt de skäl som du åberopar. Överklagandet ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Ansökningstider för återupptagande av studier

När du vill återuppta dina studier igen måste du anmäla det genom att skicka in blanketten:

Anmälan om återupptagande av studier vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (121 Kb)

Scanna ifylld blankett och mejla till e-post: registrator@buv.su.se

 • senast 15 april inför höstterminen
 • senast 15 oktober inför vårterminen.