MFS beskrivet med ett ord av tidigare studenter: utveckling, äventyr, möjligheter, utvecklande
Mentometer om MFS beskrivet med ett ord, av tidigare studenter som gjort MFS.

 

Vad är Minor Field Studies (MFS)?

MFS är ett Sida-finansierat stipendium på 27 000 sek för datainsamling för uppsatsskrivande på kandidat-, magister- eller masternivå. Datainsamlingen ska ske under minst åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland, även så kallat utvecklingsland. Uppsatsens ämne ska knyta an till globala utvecklingsfrågor och ska relatera till något av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.

När du ansöker om ett MFS-stipendium ansöker du både om själva stipendiet och om att få din plan, för uppsatsens innehåll och datainsamlingens genomförande, godkänd.

MFS-stipendiet hanteras av Studentavdelningen och är öppet för studenter från alla institutioner vid Stockholms Universitet att söka.

Du ska ha en handledare på institutionen och en lokal kontaktperson i landet där du ska göra din datainsamling. Kontaktpersonen ska kunna hjälpa dig med praktiska frågor kopplat till din datainsamling exempelvis att få tillgång till fältet.

Ett MFS-stipendium kan inte delas mellan flera studenter. Om ni är två som vill skriva ihop måste båda lämna in varsin ansökan och båda måste få beviljat varsitt stipendium.

Studentavdelningen vid Stockholms universitet ansöker årligen hos Universitets- och högskolerådet (UHR) om att få fortsätta med MFS-programmet och få nya stipendier kommande stipendieperiod.Om det skulle vara så att Stockholms Universitet inte beviljas MFS-stipendier det läsår då det är dags för dig att ansöka kan du även ansöka om stipendiet hos ett annat lärosäte (som accepterar externa MFS-ansökningar) eller finansiera uppsatsen med andra stipendier eller genom merkostnadslån från CSN.

Du hittar all information om stipendiets villkor, lista på vilka länder som är möjliga för en MFS-studie, ansökningshandlingar, instruktioner för ansökan, deadlines, arkiv för reseberättelser och uppsatser från tidigare MFS-stipendiater via www.su.se/MFS

 

Logga Globala Målen Källa: www.globalamalen.se
Logga Globala Målen Källa: www.globalamalen.se

Att tänka på inför en MFS-ansökan som student vid BUV

Uppsatsen skrivs på engelska

Enligt villkoren för MFS-stipendiet ska uppsatsen skrivas på engelska eller på MFS-landets officiella språk. Oftast finns det inte tillräckligt många handledare och examinatorer som kan erbjuda andra språk för MFS-uppsats än engelska så du bör räkna med att skriva din uppsats på engelska.

Välj relevant ämne med koppling till hållbar utveckling

Andrea Martinsson i Ecuador
Andrea Martinsson i Ecuador

Ämnet ska vara relevant för ditt program eller ämne samt koppla till globala utvecklingsfrågor genom att relatera till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Du hittar mer information i kursplanen för din uppsatskurs om vad det innebär att uppsatsen ska vara relevant för ditt program/ämne.

För lärarstudenter finns det t.ex. ett krav på att uppsatsen ska vara relevant för det kommande yrket. Kontakta kursansvarig för uppsatskursen om du behöver stämma av angående detta.

Etikfrågor viktiga vid datainsamlingen

Frågor om etik är centrala i alla MFS-ansökningar men för dig som student vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen är det särskilt viktigt att arbeta med etikfrågorna om du ska göra en datainsamling där barn eller ungdomar direkt eller indirekt är en del av din datainsamling. Läs mer på kurshemsidan för din uppsatskurs eller kontakta kursansvarig om du behöver stämma av angående detta.

För dig som skriver MFS-uppsats inom ramen för en 15-hp uppsatskurs

MFS-stipendiet ställer krav på att din datainsamling ska vara minst åtta veckor på plats i MFS-landet. En uppsatskurs om 15 högskolepoäng är generellt cirka 10 veckor.

Detta innebär att du behöver tänka på ett följande saker:

 • Se till att vara på plats direkt när uppsatskursen börjar för att hinna med åtta veckor i landet och sedan hinna hem i tid för uppsatsventileringarna.
 • Insamling av data och uppsatsskrivande behöver ske parallellt för att du ska hinna bli klar i tid. Planera så att du använder tiden väl och kan arbeta på andra delar av uppsatsen om det t.ex. tar tid innan du får tillgång till fältet och för påbörja din datainsamling.
 • Gör en tydlig planering med din handledare för hur ert samarbete ska se ut, särskilt om tidsskillnad eller tillgång till internet påverkar på vilket sätt ni kan ha kontakt.

Så kommer du igång med din MFS-ansökan

1. Börja dina förberedelser i mycket god tid

För de olika programmen gäller senast:

 • termin 4 på Förskollärarprogrammet
 • termin 3 på Grundlärarprogrammet med inritning mot arbete i fritidshem
 • termin 2 på Masterprogrammen i Barn- och ungdomsvetenskap respektive Förskoledidaktik
 • termin 1 på Magisterprogrammet i Barnkultur och inför Kandidatuppsats inom Barnkultur III

2. Läs på om MFS, Globala Målen och Agenda 2030

Gå på universitetets informationsmöte om MFS-stipendiet och läs på om stipendiet via www.su.se/MFS

Läs på om Agenda 2030 och FN:s 17 Globala Mål för hållbar utveckling

3. Fundera på uppsatsämne

Tänk ut vad du vill skriva uppsats om utifrån MFS-stipendiets villkor. Några tips om hur du kan gå till väga:

 • Utgå ifrån vad som har varit spännande under utbildningen eller vad du vill profilera dig mot.
 • Fundera på hur din uppsats kan knyta an till utvecklingsfrågor.
 • Vilket eller vilka av de 17 Globala Målen är du intresserad av och vilka Globala Mål kan kopplas till ett tema som är relevant för ditt program/ämne?
 • Har du kontakter i ett visst land?
 • Hur ser dina språkkunskaper ut?
 • Hur ser de praktiska förutsättningarna ut (t.ex. boende, ekonomi, säkerhet m.m.)?

4. Boka tid med internationell koordinator

Prata med institutionens internationella koordinator när det är dags att börja förbereda ansökan för att få hjälp att gå igenom ansökningsmallen och stipendievillkoren i förhållande till ditt projekt.

5. Jobba med din MFS-ansökan

Gör en plan för hur du ska lägga upp arbetet med att förbereda din MFS-ansökan. Vad behöver göras när? Hur kan du planera för att arbeta kontinuerligt med ansökan så att du kan beta av lite i taget?

Börja arbeta i ansökningsmallen direkt så blir det enklare och du spar tid.

Tänk också på att hålla koll på när utlysningsdatum för ”din” ansökningsomgång publiceras och att du kommer behöva ha gott om tid mellan beviljande och avresa för att hinna med att få pengarna utbetalda i god tid, hinna genomföra den obligatoriska förberedelsekursen och genomföra praktiska saker som du kan göra först efter beviljad ansökan (t.ex. boka flygbiljetter, ordna med visum, vaccin etc.).

6. Lämna in ansökan till institutionen

Minst fyra veckor (under terminstid) innan MFS-utlysningen öppnar ska du lämna in ansökan till internationell koordinator på institutionen. Sedan skickar internationell koordinator ansökan vidare till den person på ditt program som ansvarar för att bedöma om MFS-ansökan håller den kvalitet som krävs för att institutionen ska stödja ansökan och tilldela dig en handledare.

7. Lämna in ansökan enligt Studentavdelningens instruktioner

Var noga med att lämna in en komplett ansökan i enlighet med instruktionerna för ansökan.

8. Efter beviljad ansökan

Följ Studentavdelningens instruktioner för beviljade stipendiater. Tänk särskilt på att det är ett krav att du ska ha genomfört den obligatoriska förberedelsekursen på Studentavdelningen. Boka också tid med internationell koordinator för att diskutera hur du kan inspirera kommande studenter till att skriva en MFS-uppsats.

Globala Målen logga Källa: www.globalamalen.se
Globala Målen logga Källa: www.globalamalen.se

Viktiga deadlines i ansökningsprocessen

Studentavdelningen beslutar om ett antal utysningstillfällen per MFS-period. När en MFS-period närmar sig slutet innebär det att Studentavdelningen kommer att behöva göra en ny ansökan om att Stockholms Universitet ska få fortsätta arbeta med MFS-programmet.

Det finns också en deadline för när datainsamlingen senast ska vara genomförd. Det innebär att du måste välja en ansökningsomgång där din datainsamling kan genomföras inom denna deadline.

Eftersom du börjar förbereda ansökan lång tid i förväg och eftersom det inte finns fasta ansökningsdatum som gäller år från år kommer du vid starten av ditt arbete med ansökan inte veta exakt vilket ansökningsdatum som kommer att gälla. Du behöver därför sikta in dig på att vara klar i god tid och aktivt bevaka när ansökningsdatumen för din ansökningsomgång publiceras på www.su.se/MFS .

Vilken ansökningsomgång du bör välja är beroende av i vilken termin och vilken period din uppsatskurs startar:

Uppsatskurs med start period 1 på en hösttermin:

Du bör välja en ansökningsomgång som infaller så tidigt som möjligt vårterminen innan (om möjligt i januari). Det kan dock vara så att de stipendier som finns att söka i januari hör till föregående stipendieomgång och därför inte kan användas kommande hösttermin. I så fall ska du välja det tidigast möjliga datumet som gäller för MFS-uppsatser som ska genomföras kommande höst.

Uppsatskurs med start period 2 på en hösttermin:

Du bör välja en ansökningsomgång som infaller kring 1 april vårterminen innan eller tidigare.

Uppsatskurs med start period 1 på en vårtermin:

Du bör välja en ansökningsomgång som infaller kring 1 september höstterminen innan eller tidigare.

Uppsatskurs med start period 2 på en vårtermin:

Du bör välja en ansökningsomgång som infaller kring 1 november höstterminen innan eller tidigare.

OBS! Tänk på att du ska lämna en färdig ansökan för bedömning till institutionen minst fyra veckor (under terminstid) före det datum som MFS-utlysningen öppnar.

Institutionens tidigare MFS-stipendiater berättar

Andrea Martinsson under sin MFS i Ecuador. Foto Andrea Martinsson
Tidigare masterstudent Andrea Martinsson under sin MFS i Ecuador.

 

Studenter från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har skrivit MFS-uppsatser i Indien, Brasilien, Ecuador, Kina, Mocambique och Gambia. Nedan kan du läsa mer om några av dessa.

Andrea är utbildad förskollärare och har läst Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter. Hon gjorde sin MFS i Ecuador inom ramen för sin masteruppsats.
Läs intervjun med Andrea Martinsson som gjort sin MFS i Ecuador
Läs mer om resan på Andreas blogg

Emmilie Almlöf samlade in data till sitt examensarbete inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem i Gambia via ett MFS-stipendium.
Läs Emmilies reseberättelse om Gambia

Kontakt

Allmänna frågor om MFS besvaras av Malin Håkansson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens internationella koordinator.