Stockholms universitets studentkår (SUS)

Studentkårernas syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen. Det viktigaste uppdraget är att garantera studenternas inflytande över sin utbildning, men kåren har även ett stort ansvar för den sociala delen av universitetslivet. Om du blir medlem i studentkåren får du även ta del av en mängd förmåner och rabatter.
Läs mer på Stockholms universitets studentkår (SUS) hemsida.

Läs mer om studentinflytande via Stockholms universitets studentkår (SUS)

Studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

BUVs Studentråd

Ett studentråd på en institution arbetar med studiebevakning men också studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktivititer.

BUV:s studentråd är en del av Studentkåren och är till för alla studenter som studerar på institutionens kurser och program. Som ledamot i rådet har du möjlighet att påverka din utbildning och jobba för att förbättra den ur ett studentperspektiv.

Var med och påverka direkt som studentrepresentant

Studentrådet utser studeranderepresentanter till institutionsstyrelsen som är institutionens högsta beslutande organ. Studentrepresentanter kan även delta i kursplanegruppens möte samt ämnesrådets möten och därmed påverka innehållet i kurserna och i förlängningen påverka utbildningen. Innehållet i kursplaner påverkar du också genom att fylla i kursutvärderingar.

Rådet utser också studentrepresentanter till följande grupper/råd:

  • institutionens arbetsmiljögrupp
  • samhällsvetenskapliga fakultetsrådet
  • programråd för förskollärarprogrammet
  • programråd för grundlärarprogrammet
  • Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA)
  • Centrala Lärarstudentrådet 
  • Beredningen för Lärarutbildning på det Humanvetenskapliga området (BULA).

Läs mer om studentråd på sus.su.se

Gå med i BUVs studentråd!

Studentrådet vill gärna bli fler! Alla studenter på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och du som läser fristående kurs eller Magister- eller Masterprogram behövs som representant i Studentrådet. Ta chansen och få en viktig erfarenhet och var med och påverka under din studietid!

Kontakt BUV:s studentråd

Studentrådet har en egen Facebook-sidan där bland annat datum och tider för möten med studentrådet delas och andra aktiviteter som studentrådet ordnar.

Har du frågor eller synpunkter till studentrådet kan du också mejla till: E-post: studentradet.buv@gmail.com

Kontaktperson vid institutionen

Institutionen har en kontaktperson som jobbar gentemot studentrådet och ordnar regelbunda möten där representanter från instituionen och rådet kan mötas och diskutera aktuella frågor.

Institutionens kontaktperson är Brian Davies.

För dig som är lärarstudent

För dig som studerar en lärarutbildning finns också det Centrala lärarstudentrådet (CLR) som samlar representanter från samtliga lärarstudentråd från lärarutbildningsinstitutionerna (BUVs Studentråd, ISDS, Lärarnas Studentråd HSD och MNDs Studentråd) och jobbar med frågor som gäller alla lärarstudenter.

Centrala lärarstudentrådet via sus.su.se

Lärarstudenter vid Stockholms universitet på Facebook

Doktorandråd

Doktorandrådet vid institutionen är för doktorandet och fungerar på samma sätt som ett studentråd samt nominerar studeranderepresentanter till universitetets beredande och beslutande organ.
www.sus.su.se/barn-och-ungdomsvetenskapliga-doktorandrådet

Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR)

www.sus.su.se/studentinflytande/#fakultetsråd

Samhällsvetenskapliga föreningen (SF)

www.sf.su.se