Stockholms universitets studentkår (SUS)

Studentkårernas syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen. Det viktigaste uppdraget är att garantera studenternas inflytande över sin utbildning, men kåren har även ett stort ansvar för den sociala delen av universitetslivet. Om du blir medlem i studentkåren får du även ta del av en mängd förmåner och rabatter.
Läs mer på Stockholms universitets studentkår (SUS) hemsida

Studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

BUVs Studentråd

Ett studentråd på en institution arbetar med studiebevakning men också studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktivititer.

Läs mer om studentinflytande via Stockholms universitets studentkår (SUS)

BUV:s studentråd är en del av Studentkåren och är till för alla studenter som studerar på institutionens kurser och program. Som ledamot i rådet har du möjlighet att påverka din utbildning och jobba för att förbättra den ur ett studentperspektiv.

Var med och påverka direkt som studentrepresentant

Studentrådet utser studeranderepresentanter till institutionsstyrelsen som är institutionens högsta beslutande organ. Studentrepresentanter kan även delta i kursplanegruppens möte samt ämnesrådets möten och därmed påverka innehållet i kurserna och i förlängningen påverka utbildningen. Innehållet i kursplaner påverkar du också genom att fylla i kursutvärderingar.

Rådet utser också studentrepresentanter till följande grupper/råd:

  • institutionens arbetsmiljögrupp
  • samhällsvetenskapliga fakultetsrådet
  • programråd för förskollärarprogrammet
  • programråd för grundlärarprogrammet
  • Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA)
  • Centrala Lärarstudentrådet och
  • Beredningen för Lärarutbildning på det Humanvetenskapliga området (BULA).

Läs mer om BUVs Studentråd på sus.su.se

Kontakta BUVs studentråd

Studentrådet har också en Mondo-sida som alla studenter uppmanas att bli medlem i. Där lägger rådet ut sina protokoll och där kan du även lämna synpunkter till rådet.

Har du frågor eller synpunkter till studentrådet vänligen mejla till:
E-post: studentradet.buv@gmail.com

Gå med i BUVs studentråd

Studentrådet vill gärna bli fler! Alla studenter som studerar vid institutionen inklusive Centrum för barnkulturforskning är varmt välkomna att gå med.

Nuvarande representanter är alla studenter på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem men även du som läser fristående kurs eller Magister- eller Masterprogram behövs.

Kontaktperson vid institutionen

Institutioen har en kontaktperson som jobbar gentemot studentrådet och ordnar regelbunda möten där representanter från instituionen och rådet kan mötas och diskutera aktuella frågor.

Institutionens kontaktperson är Brian Davies.

För dig som är lärarstudent

För dig som studerar en lärarutbildning finns också det Centrala lärarstudentrådet (CLR) som samlar representanter från samtliga lärarstudentråd från lärarutbildningsinstitutionerna (BUVs Studentråd, ISDS, Lärarnas Studentråd HSD och MNDs Studentråd) och jobbar med frågor som gäller alla lärarstudenter.

Centrala lärarstudentrådet via sus.su.se

Lärarstudenter vid Stockholms universitet på Facebook

Doktorandråd

Doktorandrådet vid institutionen är för doktorandet och fungerar på samma sätt som ett studentråd samt nominerar studeranderepresentanter till universitetets beredande och beslutande organ.
www.sus.su.se/barn-och-ungdomsvetenskapliga-doktorandrådet

Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR)

www.sus.su.se/studentinflytande/#fakultetsråd

Samhällsvetenskapliga föreningen (SF)

www.sf.su.se