Informationskanaler

Via www.su.se och www.buv.su.se hittar du en mängd information om händelser och föreläsningar vid universitetet och institutionen. Institutionens avdelningar har också Facebooksidor.

 • Kurshemsidor finns på institutionens webbsida. Här finns bland annat schema, kursplan, kursbeskrivning och kontaktpersoner.
 • Anslagstavlor används i våra studentutrymmen för olika typer av information från Studentrådet, böcker till salu, lediga jobb och evenemang.
 • Institutionens och universitetets webbsidor www.buv.su.se www.buv.su.se/cbk och www.su.se. Här finner du studieinformation och evenemang.
 • Facebook. Institutionen och universitetet finns på facebook: facebook.com/stockholmsuniversitet /buv.su.se och centrumforbarnkulturforskning. Fler facebooksidor drivs av studenter, som BUV:s studentråd och Lärarstudenternas klubbmästeri.
 • Alumnportalen finns med en särskild grupp för BUV för våra tidigare studenter (och för dig som läst minst 1 hp hos oss).
 • Mitt.su.se. Här finner du länkar såsom hantering av e-post, se betyg och skriva ut intyg, nå universitetskort och universitetskonto, m.m.
 • Mondo och kursmejl. Mondo är den webbplattform som generellt används vid Stockholms universitet för kommunikation inom kurser. Institutionens program har också egna programsidor. I Mondo kan olika verktyg väljas av kurslärare såsom Inlämning, Filsamling, Gruppfora och Chatt. Lärare lägger ofta ut viktig information till hela gruppen via Anslagstavlan som också kan kopplas direkt till din mailadress som du måste ange via mitt.su.se. Om forumfunktionen är aktiverad kan du ställa frågor till din kurslärare och svaret når då hela din kursgrupp.
 • Frågor till och svar ifrån lärare på kurs
  Förutom via Mondo kan du nå din kurslärare eller annan ansvarig person via mejladressen som du finner på personalpresentationen. Ifall frågan är så allmän att fler i kursen berörs kan svaret ges via Mondo trots att den är ställd via mejl.
  Kontaktinformation till lärare finns även på www.buv.su.se/kurshemsidor.

Bemötande och språkbruk

I skriftligt tilltal, precis som i muntligt samtal, ska var och en bemötas med respekt och med ett icke-diskriminerade och icke-kränkande förhållningssätt.

I Stockholms universitets Policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen står följande:

”Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter. Anställda och studenter vid universitetet ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Att utsätta en annan person för trakasserier är en grov kränkning".

Detta gäller självfallet både inom och utanför verksamhetens väggar.

Yttrandefriheten är lagstadgad (i Yttrandefrihetsgrundlagen samt artikel 10 i Europakonventionen), men vissa yttranden är kriminaliserade i brottsbalken, se t.ex. regleringen av förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp. Brottsbalken innehåller även regler mot olaga hot.

I diskrimineringslagen anges grundläggande förbud mot diskriminering. Den definierar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier innebär kränkning av någons värdighet utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

Regler för hantering av personuppgifter finns i personuppgiftslagen. Datainspektionen rekommenderar att personer som avbildas alltid ska tillfrågas vid publicering på internet. Tänk på att det kan finnas personer i din omgivning som har skyddad identitet.

Institutionen (redaktör/kursansvarig) har ansvar att följa lagen avseende elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) för att radera inlägg samt kommentarer/meddelanden som innefattar uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring (dessa faller under brottsbalken) samt upphovsrättsintrång (enligt upphovsrättslagen).

Vid misstanke om disciplinära förseelser lämnas ärendet till prefekt/disciplinnämnd och vid brottsmisstanke till polis för vidare utredning.

Bilder som visas under föreläsningar och seminarier

Det är varje föreläsaren själv som har rättigheterna till sitt material. Även om det vid Stockholms universitet inte införts något generellt förbud mot bild- eller ljudupptagning bör du fråga läraren innan du filmar eller gör ljud- eller bildupptagningar under en föreläsning. Juridiskt sett motsvarar inspelningar anteckningar, men skiljer sig i det att materialet sedan endast kan användas för enskilt bruk eller inom den närmaste vänkretsen. Föreläsningar är upphovsrättsligt skyddade och får inte spridas utan tillstånd då innehållet betecknas uppnå så kallad verkshöjd, vilket ger ensamrätt till innehållet.

I de fall en föreläsning är filmad och distribuerad till en kurs har avtal slutits mellan institutionen och föreläsaren om vilken spridning som är tillåten. Spridning utanför avtal är inte tillåten.

I de fall studenter med funktionsnedsättning efterfrågar material eller inspelning av ljud i samband med föreläsning är det varje föreläsare som beslutar om detta är görligt. I intyg från Samordnare för studenter med funktionsnedsättning kan specifika stödåtgärder föreslås som rekommendationer till institutionerna/lärarna att följa.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning.

Sammanfattningsvis gäller

 • att studenter enligt upphovsrättslagen har rätt att spela in en föreläsning, men bara för eget bruk och inom den närmaste vänkretsen
 • att lärare kan neka studenter att spela in, däremot kan inte student fråntas sin inspelningsutrustning
 • att sprida material på nätet är ett brott mot upphovsrättslagen

Vid kränkning eller diskriminering

Om du har frågor kring vad diskriminering eller trakasserier är eller vilka dina rättigheter är eller något annat som rör jämlikhetsområdet kan du kontakta jämlikhetssamordnaren vid Studentavdelningen: jamlikhet@su.se, telefon: 08-16 25 59.

Via Studenthälsan i Stockholm kan du få samtalsstöd och rådgivning.

För att få stöd kan du även vända dig till Stockholms universitets studentkår.

Handläggningsordningen för diskriminering vid BUV beskriver hur institutionen hanterar fall då en student eller anställd anser sig utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen. I planen beskrivs ärendegången är samt hur ärendet dokumenteras.

Läs mer om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kontaktperson för likabehandlingsfrågor:

Elin Olson Wincent, elin.wincent@buv.su.se, telefon: 08-120 762 07

Prefekt: Mats Börjesson, mats.borjesson@buv.su.se, telefon: 08-120 762 18

Begreppsförklaringar

Diskriminering

Begreppet innebär att utifrån någon av diskrimineringsgrunderna missgynnas direkt genom att bli sämre behandlad än någon annan, eller indirekt genom att någon regel eller bestämmelse som till synes är neutral ändå missgynnar personer. Diskriminering kan även grundas på bristande tillgänglighet eller ta sig uttryck genom trakasserier - uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Förtal

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal" (Brottsbalken 5 kap. 1 §)

Förolämpning

"Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom /…/ dömes för förolämpning" (Brottsbalken 5 kap. 3 §)

Olaga hot

"Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom" (Brottsbalken 4 kap. 5 §, Tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4:16§)

Hets mot folkgrupp

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp" (Brottsbalken 16 kap. 8 §)

Att använda andras texter som sina egna: plagiering

I vetenskapliga sammanhang är det mycket viktigt att alltid ange varifrån idéer, tankar, citat eller inspiration har hämtats. Tyvärr förekommer att studenter skriver av texter eller delar av texter, utan att ange källa. Att inte ange källan är vilseledande och kallas för plagiering. Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till varning eller avstängning. Institutionen använder textjämförelseverktyget Urkund som gör äkthetskontroller gentemot källor tillgängliga via internet. Lärare är skyldiga att anmäla om det finns grund för misstanke om fusk och plagiat till prefekt. Kursansvarig lärare ska informera studenterna om rådande regler.

Läs mer om plagiat, fusk och självplagiering

Hantering av dokumentation under studier i det omgivande samhället

När studenter under studier besöker olika verksamheter är det viktigt att hantera etikfrågor enligt god forskningssed.

Varje student vid någon av institutionens lärarutbildningar kommer att få ta del av de riktlinjer som tagits fram för att såväl studenter som förskole- och skolpersonal ska kunna ha ett gemensamt förhållningssätt kring fotografering och filmning som görs i samband fältarbeten och VFU. Inför dina VFU-perioder kommer du att få mer information kring detta. Exempelvis tydliggörs vikten av att aldrig använda sig av sina privata telefoner eller dylikt för att avbilda barn eller barns aktiviteter.

Ytterligare förtydliganden finns vad gäller studenter som inom ramen för självständigt arbete besöker fritidshem, förskolor, skolor eller andra platser för empiriska studier. Kursansvariga samt handledare informerar om riktlinjer inför och under kursen.

Grupparbeten vid BUV

Som student vid universitetet är du i stort sett dagligen del av olika sociala sammanhang. Här, precis som i annan social samvaro, kan oenighet uppstå om hur saker ska genomföras eller om vem som har ansvar för olika delar. För att klargöra hur viktigt det är att varje student aktivt medverkar i grupparbeten inom en kurs har riktlinjer utarbetats som stöd i genomförandet av uppgiften. Här finns bland annat förslag på hur varje arbetslag i förväg kan definiera varje students ansvarsområde och vad som händer vid sjukdom eller annan frånvaro. Läs mer om riktlinjer för grupparbeten vid BUV.

Några lagar som styr