Bemötande och språkbruk

I skriftligt tilltal, precis som i muntligt samtal, ska var och en bemötas med respekt och med ett icke-diskriminerade och icke-kränkande förhållningssätt. På Stockholms universitet får inte trakasserier förekomma.

”Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter. Anställda och studenter vid universitetet ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Att utsätta en annan person för trakasserier är en grov kränkning".
Stockholms universitets policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen anges grundläggande förbud mot diskriminering.

De definierade diskrimineringsgrunderna är:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Trakasserier innebär kränkning av någons värdighet utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

Institutionen verkar för att detta förhållningssätt mot diskriminering ska efterlevas även utanför universitetets verksamhet.

Lagar för yttrandefrihet samt vid förtal och hot

Yttrandefriheten är lagstadgad i Yttrandefrihetsgrundlagen samt artikel 10 i Europakonventionen. Vissa yttranden är dock kriminaliserade i Brottsbalken, som till exempel regleringen av förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp. Brottsbalken innehåller även regler mot olaga hot.

Vid kränkning eller diskriminering

Om du har frågor kring diskriminering, kränkning och trakasserier eller vilka rättigheter du har som student eller något annat som rör jämlikhetsområdet kan du kontakta jämlikhetssamordnaren vid Studentavdelningen:

E-post: jamlikhet@su.se
Telefon: 08-16 25 59.

Mer om jämlikhet och likabehandling vid Stockholms universitet

Du kan få rådgivning och samtalsstöd via Studenthälsan i Stockholm

För att få stöd kan du även vända dig till Stockholms universitets studentkår

Handläggningsordningen för diskriminering vid BUV beskriver hur institutionen hanterar fall då en student eller anställd anser sig utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen. I planen beskrivs ärendegången samt hur ärendet dokumenteras.

Läs mer om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Begreppsförklaringar

Diskriminering

Begreppet innebär att utifrån någon av diskrimineringsgrunderna missgynnas direkt genom att bli sämre behandlad än någon annan, eller indirekt genom att någon regel eller bestämmelse som till synes är neutral ändå missgynnar personer. Diskriminering kan även grundas på bristande tillgänglighet eller ta sig uttryck genom trakasserier - uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Förtal

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal" (Brottsbalken 5 kap. 1 §)

Förolämpning

"Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom /…/ dömes för förolämpning" (Brottsbalken 5 kap. 3 §)

Olaga hot

"Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom" (Brottsbalken 4 kap. 5 §, Tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4:16§)

Hets mot folkgrupp

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp" (Brottsbalken 16 kap. 8 §)

Upphovsrätt gällande föreläsningar och seminarier

Föreläsningar är upphovsrättsligt skyddade och får inte spridas utan tillstånd då innehållet betecknas uppnå så kallad verkshöjd, vilket ger ensamrätt till innehållet. Varje föreläsare äger därmed rättigheterna till sitt material.

Se Stockholms universitets riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial

Även om det vid Stockholms universitet inte införts något generellt förbud mot bild- eller ljudupptagning bör du fråga läraren innan du filmar eller gör ljud- eller bildupptagningar under en föreläsning. Juridiskt sett motsvarar inspelningar anteckningar, men skiljer sig i det att materialet sedan bara får användas för enskilt bruk eller inom den närmaste vänkretsen.

I de fall en föreläsning är filmad och distribuerad till en kurs har ett avtal slutits mellan institutionen och föreläsaren om vilken spridning som är tillåten. Spridning utanför avtalet är inte tillåtet.

Studenter i behov av särskilt stöd

I de fall studenter med funktionsnedsättning efterfrågar material eller inspelning av ljud i samband med föreläsning är det varje föreläsare som beslutar om detta är görligt. I intyg från samordnare för studenter med funktionsnedsättning kan specifika stödåtgärder föreslås som rekommendationer till institutionerna/lärarna att följa.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning.

Sammanfattningsvis gäller detta för upphovsrätt för föreläsningar och seminarier:

  • att studenter enligt upphovsrättslagen har rätt att spela in en föreläsning, men bara för eget bruk och inom den närmaste vänkretsen
  • att lärare kan neka studenter att spela in en föreläsning men däremot kan inte studenten fråntas sin inspelningsutrustning
  • att sprida material på nätet är ett brott mot upphovsrättslagen

Hantering av dokumentation under studier i det omgivande samhället

När studenter under studier besöker olika verksamheter är det viktigt att hantera etikfrågor enligt god forskningssed.

Varje student vid någon av institutionens lärarutbildningar kommer att få ta del av de riktlinjer som tagits fram för att såväl studenter som förskole- och skolpersonal ska kunna ha ett gemensamt förhållningssätt kring fotografering och filmning som görs i samband fältarbeten och VFU. Inför dina VFU-perioder kommer du att få mer information kring detta. Exempelvis tydliggörs vikten av att aldrig använda sig av sina privata telefoner eller dylikt för att avbilda barn eller barns aktiviteter.

Ytterligare förtydliganden finns vad gäller studenter som inom ramen för självständigt arbete besöker fritidshem, förskolor, skolor eller andra platser för empiriska studier. Kursansvariga samt handledare informerar om riktlinjer inför och under kursen.

Hantering av personuppgifter

Regler för hantering av personuppgifter finns i Dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt lagen krävs samtycke av personen för att få behandla dennes personuppgifter. Tänk på att det kan finnas personer i din omgivning som har skyddad identitet.

Stockholms universitet och institutionen har ansvar att följa GDPR samt lagen avseende elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) för att radera inlägg samt kommentarer/meddelanden som innefattar uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring (dessa faller under brottsbalken) samt upphovsrättsintrång (enligt upphovsrättslagen).

Vid misstanke om disciplinära förseelser lämnas ärendet till prefekt/disciplinnämnd och vid brottsmisstanke till polis för vidare utredning.

Riktlinjer för grupparbeten vid institutionen

Som student vid universitetet är du i stort sett dagligen del av olika sociala sammanhang. Här, precis som i annan social samvaro, kan oenighet uppstå om hur saker ska genomföras eller om vem som har ansvar för olika delar.

För att klargöra hur viktigt det är att varje student aktivt medverkar i grupparbeten inom en kurs har riktlinjer utarbetats som stöd i genomförandet av uppgiften. Här finns bland annat förslag på hur varje arbetslag i förväg kan definiera varje students ansvarsområde och vad som händer vid sjukdom eller annan frånvaro.

Läs mer om riktlinjer för grupparbeten vid BUV.

Policy om barns närvaro i undervisning

Policybeslutet fattades den 4 juni 2019 av Institutionsstyrelsen där lärarkollegiet, administration och BUV’s studentråd representeras.

Varje undervisningssituation är avsedd och organiserad endast för de studenter som är antagna till kursen. Undervisningens krav på studenters fulla uppmärksamhet och medverkan gör att medföljande barn är olämpligt. Det råder alltså ingen rättighet för studenter att ta med barn till en undervisningssituation.

Informationskanaler vid institutionen

Viktiga webbsidor

buv.su.se/kurshemsidor. Här hittar du bland annat schema, kursplan, kursbeskrivning och kontaktuppgifter till lärare och administratör för respektive kurs.

Facebooksidor

Barn- och ungdomsvetenskapliga instituionen på facebook: facebook.com/stockholmsuniversitet/buv.su.se
Centrum för barnkulturforskning: facebook.com/centrumforbarnkulturforskning

Andra facebooksidor som drivs av studenter:
BUVs Studentråd www.facebook.com/BUVsStudentrad/ och
Lärarstudenter Stockholms universitet (Stockholms universitets studentkår) www.facebook.com/LararstudentSU/.

Anslagstavlor

Anslagstavlorna med informaiton för studenter finns på plan 1, bredvid studentexpeditionen samt inne i studentcafét. Här hittar du information om evenemang, Studentrådet och lediga jobb.

Lärplattformar Mondo och Athena

Mondo och Athena är de lärplattformar som används vid Stockholms universitet för kommunikation inom kurser och program. Mondo håller successivt på att fasas ut under 2019-2020.

Du kan kontakta din lärare direkt via Athena eller Mondo via mejl. Kontaktuppgifter till all personal hittar du under Kontakt medarbetare (BUV).

Viktiga lagar