Om du behöver göra uppehåll i dina studier för en eller flera terminer ska du ansöka om det vid institutionen. Du kan ansöka om studieuppehåll för längst två terminer i taget, ansökan gör du via särskild blankett.
Blankett för studieuppehåll (145 Kb)

Observera att studieuppehåll inte ska förväxlas med studieavbrott.

Vad är ett studieuppehåll?

Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:10). Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på programmet under en eller max två terminer i sträck. Skäl till studieuppehåll är:

 • Föräldraledighet
 • Vård av barn
 • Sjukskrivning under längre period
 • Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
 • Studentfackliga uppdrag
 • Tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten

För studieuppehåll gäller även att:

 • Du bör kontakta studievägledaren vid institutionen för information om vilka konsekvenser ditt studieuppehåll får för dina studier samt få hjälp med en preliminär studieplanering.
 • Anmälan om studieuppehåll ska göras via särskild blankett i god tid innan studieuppehållet ska börja.
 • Glöm inte att meddela din VFU-plats att du gör ett uppehåll i studierna. När du meddelar återupptag av studier meddelar du även detta till din VFU-plats.
 • Om du beviljas studieuppehåll behåller du din plats på det program du läser men du har inte garanterad plats på någon specifik kurs.
 • Det kan ske förändringar i utbildningen under ditt studieuppehåll som påverkar dina möjligheter att fortsätta enligt den studiegång som du antogs till.
 • Du ansvarar själv för att meddela studieuppehåll till CSN, www.csn.se. Observera att du kan bli återbetalningsskyldig om du inte meddelar detta.
 • Om du är omregistrerad på kurs behöver du inte anmäla studieuppehåll under den period kursen pågår.

Överklagan

I enlighet med 12 kap. 2 §  högskoleförordningen (1993:100) kan du överklaga ett beslut om avslag på ansökan om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandet ska ställas/adresseras till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas in till Stockholms universitet, Studievägledningen, Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen, 106 91 Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt.

I skrivelsen anger du vilket beslut du vill överklaga, vilken ändring du önskar samt de skäl som du åberopar. Överklagandet ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Ansökningstider för återupptagande av studier

När du vill återuppta dina studier igen måste du anmäla det genom att skicka in denna Anmälan om återupptagande av studier vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (123 Kb) till registrator vid institutionen (se adress på blanketten).

 • senast 15 april inför höstterminen
 • senast 15 oktober inför vårterminen.