Sociala relationer i skolan och läraren som ledare 7,5hp, UB30UU:

Kursen behandlar förskolan/skolan som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i förskolan/skolarbetet: barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, barn/elever och föräldrar. Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

Att vara lärare i Sverige II - Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I 4hp, UB37UU:

Kursen behandlar förskola/skola ur perspektivet av att förskolan och skolan innefattar en uppsättning sociala relationer och är en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning hur olika typer av mellanmänskliga relationer aktualiseras i en vardagspraktik. Fokus under praktikperioden ligger på relationer mellan barn/elever, mellan lärare och barn/elever, mellan lärare, samt mellan lärare och föräldrar. Under den verksamhetsförlagda utbildningen behandlas också betydelsen av förskolläraren/läraren som ledare för ett socialt hållbart klimat samt hur skolans värdegrund får betydelse i en förskole-/skolpraktik.

Kurserna ges

Kurserna ges både höstterminer och vårterminer på heltid (100%).

VT20: v. 13-23 (23/3 - 7/6)

HT19: v. 45-3 (7/11 - 15/1)

VFU-period: HT19: v. 48-49, VT19: v. 17-18

Behörighetskrav

UB30UU: Kursen vänder sig till lärare med utländsk lärarexamen. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Utländska lärares vidareutbildning.

UB37UU: Kursen vänder sig till lärare med utländsk lärarexamen. För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Utländska lärares vidareutbildning. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Övrigt

UB37UU: En viktig del av din utbildning gör du i kommunerna, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att få genomföra VFU måste du som lärarstudent, enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53), begära registerutdrag från polismyndighet för att visa att du inte är dömd för brott mot barn. Utdraget ska visas upp på skolan där du utför din VFU. Vi rekommenderar att du så fort som möjligt begär ut ett registerutdrag. Du kan läsa mer här.

Kursanvisningar Sociala relationer i skolan och läraren som ledare 7,5hp, UB30UU

Vårterminen 2020

Höstterminen 2019

Omexamination VT20

Examinationen publiceras på Athena den 20 augusti kl. 08:00 och ska lämnas in på Athena senast 21 augusti kl. 08:00. Anmälan till omexamination görs till kursadministratör.

 

Kursanvisningar Verksamhetsförlagd utbildning I, 4hp, UB37UU

Vårterminen 2020

Höstterminen 2019

Läs mer

Inför din första VFU
Policy om barns närvaro i undervisning
Guide till att bjuda in handledare till VFU-portföljen (404 Kb)
VFU-handboken
VFU-sekretariatet - frågor om VFU-placering
Polisen.se - Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister för VFU i förskola/skola
VFU-portföljen

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontaktar du kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig: Suzanne Kriström Alonzo, e-post: suzanne.kristrom.alonzo@buv.su.se

Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se

Kontakt Utländska lärares vidareutbildning: ulv@su.se

Kontakt VFU-frågor: vfu@su.se