Du deltar i förskolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga förskoleverksamheten. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

Kursen ges

VT18 på 100 %.

Kursperiod

VT18: vecka 8 - 12 (20/2 - 22/3)

Behörighetskrav

Antagen till Förskolärarprogrammet 210 hp (programkod: LFÖRY). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på samtliga kurser på termin 1, 2, 3 och 4 samt 15 hp från termin 5. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart..

Registerutdrag inför VFU

Du måste ha ett giltigt registerutdrag från polisen inför VFU:n. På polisen hemsida hittar du blanketten för registerutdraget.

Kursanvisningar

Vårterminen VT18

Omexamination VT18
Se kursbeskrivning VT18 sida 5-6.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Birgitta Hammarström-Levenhagen:birgitta.hammarstrom-lewenhagen@buv.su.se

Kursadministratör: David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se