Kursen fokuserar förskollärarprofessionens allsidiga uppdrag, ett professionellt förhållningssätt och förskollärarens särskilda ansvar enligt styrdokument. Kursens mål och innehåll präglas av att det är den sista avslutande VFU-kursen med fördjupning inom det förskolepedagogiska området vad gäller etisk medvetenhet, insikt och förståelse för yrkets krav samt de förskoledidaktiska färdigheter och förmågor som krävs för professionen. Innehållet anknyter till yrkesetiska frågor, didaktiska frågor kring lek, matematik och gruppledning.

En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

Kursen ges:

Kursen ges både höst- och vårterminer på 100%.

Kursperiod:

VT20: Period D, vecka 21-23 (18/5-5/6)

HT19: Period D, vecka 51-02 (16/12-7/1).

Behörighetskrav:

Antagen till Utländska lärares vidareutbildning (ULV). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg från samtliga kurser på termin 1 samt ha slutbetyg på kurser omfattande 19 hp på termin 2. Studenten ska ha genomfört samtliga VFU-moment inom tidigare kurser i programmet, med godkänt resultat, för att få genomföra VFU inom ramen för denna kurs. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Registerutdrag inför VFU

Du måste själv se till att du har aktuellt/giltigt registerutdrag från polisen i god tid inför VFU:n. Registerutdrag från polisen: blanketten för registerutdraget via polisens hemsida.

Kursanvisningar

Vårterminen 2020

Höstterminen 2019

Examination VT20

Ordinarie examination:

Reflektionsseminarium: 5 juni
Skriftliga uppgift: 
VFU-rapport: 

Omexamination:

Se kursbeskrivning.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Annelie Fredricson, e-post: annelie.fredricson@buv.su.se

Examinator: Annelie Fredricson, e-post: annelie.fredricson@buv.su.se

Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se