Kursen fokuserar förskollärarprofessionens allsidiga uppdrag, ett professionellt förhållningssätt och förskollärarens särskilda ansvar enligt styrdokument. Kursens mål och innehåll präglas av att det är den sista avslutande VFU-kursen med fördjupning inom det förskolepedagogiska området vad gäller etisk medvetenhet, insikt och förståelse för yrkets krav samt de förskoledidaktiska färdigheter och förmågor som krävs för professionen. Innehållet anknyter till yrkesetiska frågor, didaktiska frågor kring lek, matematik och gruppledning.

En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

Kursen ges:

VT18 på 100 %.

Kursperiod:

VT18: Period D, vecka 20 - 22 (15/5 - 1/6).

Behörighetskrav:

Antagen till Utländska lärares vidareutbildning (ULV). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg från samtliga kurser på termin 1 samt ha slutbetyg på kurser omfattande 19 hp på termin 2. Studenten ska ha genomfört samtliga VFU-moment inom tidigare kurser i programmet, med godkänt resultat, för att få genomföra VFU inom ramen för denna kurs. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Registerutdrag inför VFU

Du måste själv se till att du har aktuellt/giltigt registerutdrag från polisen i god tid inför VFU:n. Registerutdrag från polisen: blanketten för registerutdraget via polisens hemsida.

Kursanvisningar
 

Vårterminen 2018

Höstterminen 2017

Examination

Ordinarie examination:

Reflektionsseminarium: 1/6.
Skriftliga uppgifter inskickade senast 1/6.
VFU-rapport inskickad senast 1/6.

Omexamination:

Se kursbeskrivning.

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Annelie Fredricson, e-post: annelie.fredricson@buv.su.se

Kurslärare: Gudrun Samland Hellström, e-post: gudrun.hellström@buv.su.se

Kursadministratör: Johanna Pirttikoski, e-post: johanna.pirttikoski@buv.su.se