Kursen behandlar språk och kommunikation i en förskoledidaktisk kontext utifrån begreppen meningsskapande, literacy och litteracitet ur olika teoretiska perspektiv. I kursen ingår att dokumentera och analysera olika aspekter av förskolans verksamhet i språkligt och kommunikativt hänseende, bl a flerspråkiga barns språksituation, samt att utifrån dessa analyser planera och iscensätta aktiviteter som kan inkludera alla barn. Olika typer av språkliga uttryck och aktiviteter undersöks och diskuteras, exempelvis drama, berättelser, populärkultur och barnböcker. Det ingår också att lyssna och samtala med barn samt att diskutera skillnader mellan olika sätt att kommunicera. En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

Kursen ges:

Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

Kursperiod:

VT20: Period B, vecka 10-13 (4/3- 23/3) 

Behörighetskrav:

Antagen till Utländska lärares vidareutbildning (ULV). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg från alla kurser på termin 1 samt ha slutbetyg på kurser omfattande 19 hp från termin 2, varav VFU-kurs II (3 hp) eller motsvarande, ska ingå. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Registerutdrag inför VFU

Du måste själv ordna med ett aktuellt/giltigt registerutdrag från polisen i god tid inför VFU:n. Registerutdrag från polisen: blanketten för registerutdraget via polisens hemsida.

Kursanvisningar

Vårterminen 2020

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning eller registrering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Magdalena Hulth, e-post: magdalena.hulth@buv.su.se

Examinator: Magdalena Hulth, e-post: magdalena.hulth@buv.su.se

Kursadministratör: Malin Vestin, malin.vestin@buv.su.se