Kursen fokuserar på förskoledidaktik med ämnesinnehållslig koppling mot naturvetenskap och hållbar utveckling. I kursen ingår det att planera och leda aktiviteter/projekttillfällen där barn ges möjligheter till ett konkret utforskande och där även de estetiska uttrycken kopplas till det utforskande arbetssättet.

En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

Kursen ges 

VT18: Period B-C, vecka 9-12
HT17: Period B-C, vecka 41-44

Nya behörighetskrav fr.o.m. VT18

Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp (programkod: LFÖRY). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på samtliga kurser på termin 1. Därtill ska studenten ha godkänt slutbetyg på kursen VFU II (6 hp) från termin 2. Då kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Registerutdrag inför VFU

 

Kursanvisningar

Vårterminen 2018

Examination

22/3

Oexamination

25/4

Höstterminen 2017

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Bibi Cederloo, e-post: bibi.cederloo@buv.su.se

Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se