Kursen erbjuder en teoretisk grund för utbildningens såväl praktiska som teoretiska delar. Utgångspunkten är att utveckling förstås i termer av ett samspel mellan biologiska, sociala och psykologiska processer i förhållande till människans kultur. I kursen uppmärksammas teorier om barns lärande och utveckling som är av relevans för förskolans praktik. Dessa teorier har utvecklats inom ramen för olika vetenskapliga traditioner där olika frågeställningar om barns utveckling och lärande står i fokus och besvaras med hjälp av olika forskningsmetoder. Utifrån dessa teorier fokuseras barns fysiska, kognitiva, språkliga och socioemotionella utveckling. Teoriernas relevans i förhållande till förskolans praktik och didaktik diskuteras likväl som omsorgens betydelse för barns utveckling och lärande. Under kursen fokuseras även studenternas egna erfarenheter av barns lärande i förskolans praktik så väl som olika lärande situationer som möjliggörs för studenterna själva under kursens gång.

Kursen ges:

HT17 och VT17 på 100%.

Kursperiod:

HT17: Period D, vecka 48-2
VT17: Period D, vecka 18-22

Behörighetskrav fr.o.m VT15:

Antagen till Förskollärarprogrammet.

För tillträde till kursen ska studenten från termin 1 inom Förskollärarprogrammet ha slutbetyg på kurser omfattande sammanlagt minst 19 hp, inklusive VFU1.

Kursanvisningar

Höstterminen 2017

Examination

EX02 skriftlig salstentamen: 10/1-2018
EX01 muntligt seminarium (debatt): 11/1-2018

Omexamination

EX02: 12/2-2018
EX01: 13/2-2018

Vårterminen 2017

Examination VT17

EX02: digital salstentamen 31/5
EX01: seminarium 2/6

Omexamination VT17

EX02: digital salstentamen 22/8
EX01: seminarium 25/8

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare: Ida Bertell, epost: ida.bertell@buv.su.se
Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se