Kursen tar utgångspunkt i ett förskoledidaktiskt perspektiv och behandlar barns språkliga utveckling, kommunikation och dess betydelse for lärande. I kursen behandlas språk och kommunikation i vid bemärkelse, utifrån olika teoretiska perspektiv. Förskolan som språklig och kommunikativ miljö diskuteras utifrån ett mångfaldsperspektiv, vilket omfattar såväl förskolans samhälleliga uppdrag som flerspråkighet. Betydelsen av lek och estetiska uttrycksformer som stöd for barns kommunikation och språkliga utveckling diskuteras och utforskas i kursens olika verkstadsaktiviteter. I kursen ingår att genomföra en mindre etnografisk fältstudie där barns språk och kommunikation observeras och analyseras utifrån något teoretiskt perspektiv. Vidare behandlas även pedagogers och barns användning av digitala medier och barnlitteratur. Kursen avslutas med att designa en digital produkt som ska fungera som ett stöd i barns språkutveckling och kommunikation.

Kursen ges:

VT19 på 100 %.

Kursperiod:

VT19: Period A-C, vecka 4-18 (21/1 - 3/5)
 

Behörighetskrav:

Inför HT19: Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp. För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på samtliga kurser på termin 1 och 2. Därtill ska studenten ha slutbetyg på VFUIII (6 hp) från termin 3 och kursen Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling (12 hp).

Kursanvisningar

Vårtermin VT19

  • Kursplan VT19
  • Kurslitteratur VT19 (258 Kb)
    Obs! Gällande boken ”Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund" Kjällander, S. & Riddersporre, B. (red) (2019) så trycks den snart och finns inte att köpa förrän i mars. Den ska inte användas förrän i sjok 3 dock, så ni hinner få tag på den innan!
  • Kursbeskrivning VT19 (596 Kb) (version 181214)
  • Schema VT19 (med förbehåll för smärre justeringar)
  • Välkomstbrev VT19 (395 Kb)

Examinationsdatum VT19

Se sidan 10-11 i kursbeskrivning VT19

Instruktioner för omexamination samt aktuella datum VT19

Se sidan 12 i kursbeskrivning VT19 för mer information om inlämningsdatum. Ifall omexamination görs senare än den termin kursen först påbörjades behövs omregistrering på kursen för att kunna delta i omexamination. Kontakta då kursadministratören (brian.davies@buv.su.se) senast 2 veckor innan aktuellt inlämningstillfälle och begär omregistrering. Ange ditt namn och personnummer.


Hösttermin HT18

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare:

Anna Åhlund (sjok 1 & 2), e-post: anna.ahlund@buv.su.se

Susanne Kjällander (sjok 3), e-post: susanne.kjallander@buv.su.se

Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se