I den här kursen står barns språk och kommunikation i fokus. Med utgångspunkt i ett förskoledidaktiskt perspektiv behandlar vi barns språkliga utveckling, kommunikation och meningsskapande. I kursen behandlar vi språk och kommunikation i vid bemärkelse och utifrån olika teoretiska perspektiv. Vi diskuterar och analyserar förskolan som språklig och kommunikativ miljö utifrån ett mångfaldsperspektiv, vilket omfattar såväl förskolans samhälleliga uppdrag som flerspråkighet. Betydelsen av estetiska uttrycksformer och lek som stöd för barns kommunikation och språkliga utveckling diskuteras och utforskas i olika verkstadsaktiviteter. Vi utvecklar kunskaper om digitalisering i förskolan och du ges möjlighet att både utveckla din egen digitala kompetens och skapa förutsättningar för att förskolebarn ska utveckla sin adekvata digitala kompetens. Kursen behandlar literacy med olika resurser såsom digitala verktyg och barnlitteratur. I kursen designar studenterna olika språkdidaktiska aktiviteter med och utan digitala verktyg.

I kursen kommer du att fördjupa dina vetenskapsteoretiska kunskaper utifrån fokus på språk och kommunikation. Du kommer också att använda vetenskaplig metod i form av att genomföra genomför en mindre etnografisk fältstudie då du ska observera barns språk och kommunikation samt förskolan som språklig och kommunikativ miljö. Empirin från fältstudien ska du sedananalysera med hjälp av kursens teoretiska begrepp. Vidare behandlas även barns och pedagogers användning av digitala medier och barnlitteratur. I kursen designar studenterna en digital produkt som ska fungera som ett stöd för barns språkliga och kommunikativa utveckling.

Kursen ges:

HT19 på 100 %.

Kursperiod:

HT19: Period A-C, vecka 36-49 (2/9 - 4/12)
 

Behörighetskrav:

Inför HT19: Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp. För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på samtliga kurser på termin 1 och 2. Därtill ska studenten ha slutbetyg på VFUIII (6 hp) från termin 3 och kursen Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling (12 hp).

Kursanvisningar

Hösttermin VT19

 

Examinationsdatum HT19 

Delkurs 1: Individuell skriftlig uppgift, 2019-09-18.


Delkurs 2: Individuell skriftlig uppgift, 2019-10-27 kl. 23:59 
                       Examinationsuppgift 2019-11-03, kl.23:59 

Delkurs 3: Individuell skriftlig uppsats, 2019-12-03 kl. 23:59.
 

Instruktioner för omexamination samt aktuella datum HT19

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören.

 

Vårtermin VT19

 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare:

Anna Åhlund (sjok 1 & 2), e-post: anna.ahlund@buv.su.se

Susanne Kjällander (sjok 3), e-post: susanne.kjallander@buv.su.se

Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se