Kursen ges: Höstterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: C
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursen Samtida teoretiska debatter i barn och ungdomsvetenskap introducerar en rad centrala strömningar och teoretiska diskussioner inom ämnet barn- och ungdomsvetenskap. Fokus ligger på hur inomvetenskaplig kritik har påverkat och förändrat synen på barn och unga och hur det i sin tur har förändrat forskningsfältet. Kursen tar avstamp i centrala debatter kring kritik, materialitet och poststrukturalism. Den behandlar också betydelsen av att analysera temporalitet, ålder, identitet, vithet  eller upplösning av dikotomier. I kursen läser och problematiserar vi nyckeltexter i fältet och knyter dem till samtida empiriska fenomen liksom till diskussioner om vad allt detta får för betydelse för forskning om barn och unga.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig Rickard Jonsson: rickard.jonsson@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Kursanvisningar HT20

Kursplan UB30041 (94 Kb)

Kurslitteratur UB30041 (67 Kb)

Kursbeskrivning UB30041 (161 Kb)

Schema UB30041 (38 Kb)