Kursen ges: Höstterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: A
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursen ger en fördjupning i förskoledidaktik som ett mångvetenskapligt ämne. I kursen behandlas ämnets framväxt genom läsning och analys av för ämnet centrala teoretiska nyckeltexter samt texter som exemplifierar hur dessa används och formar förskoledidaktik. I kursen belyses och diskuteras också den sociohistoriska kontextens betydelse för kunskapsproduktion och hur detta kommit att påverka det förskoledidaktiska forsknings- och kunskapsområdet. Syftet är att den studerande utvecklar fördjupad förståelse för hur ämnet förskoledidaktik formeras. I kursen utvecklar också studenten förmåga till kritisk läsning av vetenskaplig text.

Intresseanmälan

Skicka din ansökan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig lärare Hillevi Lenz Taguchi: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

Vid administrativa frågor, kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Kursanvisningar HT20

Kursplan UB30040 (113 Kb)

Kurslitteratur UB30040 (55 Kb)

Kursbeskrivning och schema UB30040 (139 Kb)